HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 59

JPEG (Deze pagina), 766.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

­ 57 -
gelegd" dan andere jongelieden van hun leeftijd en stand. H
Is nu bij de Deli-Maatschappij alles couleur de rose en
komen bij haar niet die toestanden voor, welke bij andere
maatschappijen, welke in minder gunstige omstandigheden J
verkeeren, vrij wel regel schijnen te zijn?
Op deze vraag zal alleen het rapport van mr. Rnnnanv ;
Y· een volledig antwoord kunnen geven. Toch meen ik gerech­
i tigd te zijn, nu reeds een oordeel uit te spreken, dat ik
il gevestigd heb op feiten, welke mij zelf door de betrokkenen
` zijn medegedeeld en door het onderzoek bevestigd. Ik geef
» de verzekering, dat de mededeeling dier feiten mij zeer
‘ onaangenaam is en dat ik alleen tot de openbaarmaking
j ervan overga, teneinde te voorkomen, dat zich in Holland
nl omtrent den waren toestand een verkeerde meening zou
jï vestigen en men zich door onbekendheid met de werkelijk-
Tï heid zou laten verleiden, de schuld der ongerechtigheid te
schuiven op de slechte opvoeding van eenige individuen, die
i bovendien nog het ongeluk hebben een verkeerd vaderland
ël te bezitten. Wer·kelijk, het al of niet geoorloofde der koelie-
ordonnantie, zooals zij thans werkt, hangt niet af van de
nationaliteit noch van de opvoeding van hen, die haar toe-
passen. Het kwaad, in tegenstelling met wat gewoonlijk bij
wetten het geval is, zit niet in de personen, die er aan
onderworpen zijn, doch - het ,,Gr0e¢·ze T/Vee7cblacl" merkt het
· zoo juist op - in het stelsel. Het stelsel is verkeerd, onge-
oorloofd, onzedelijk; de gruwelen zijn slechts de symptomen
van het ziekteproces.
ln hetgeen volgt, heb ik zorgvuldig vermeden de namen
te noemen van de Europeanen, die er bij betrokken zijn,
ten einde de families in Holland zooveel mogelijk tesparen.
Aan de redactie van dit blad 1) evenwel heb ik ze medege-
deeld en ik machtig haar ze den heer CBEMER, indien hij er
belang in stelt ze te weten, op te geven. l
· en W4 Q
. 1) De Nederlcmcler.
1
N