HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 58

JPEG (Deze pagina), 843.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

[ , .
lf _ ­­ ee ­­
_ - kennis gemaakt met den ,,idealist", den ,,n1an­van-de­daad"
en den ,,Indischen specialist", dien ons de heer Nnrsonnn
zoo levendig toekent.
En daarom te meer spijt het 111ij, dat ik dit opstel A
Q, moet schrijven. Ik heb n.l. een beroep te doen op den heer
dvi CREMER in zijn beide laatste qualiteiten, terwijl ik tegelijk
j` niet zal kunnen nalaten hem in zijn eerste hoedanigheid, 1
j- die van idealist, te krenken. Waar echter van boos opzet
Q, mijnerzijds geen sprake kan zijn, hoop ik, dat mijn beroep i‘
V. op den heer Cannna als man van de daad en als Indischen `
_i specialist niet vergeefsch zal wezen. ~
l , Om met het onaangenaamste te beginnen, de boven aan- ‘
gehaalde opinie over den huidigen toestand en het middel. gy
dat wordt voorgeslagen, on1 tot verbetering te geraken. nl
noem ik idealistisch en, zooals het helaas gewoonlijk met jj
E , idealistische opvattingen gaat, onpractisch. Dat de gruwelen,
welke door het onderzoek van Mir. Rnnnnnv aan den dag zijn
ij? gekomen, zouden te wijten zijn aan een zekere Duitsoh­mili- I
taire opvatting onder de jongelui, is met de werkelijkheid ti
in strijd. Immers dan zouden op ondernemingen, waar uit-
lui sluitend Hollanders als assistenten worden geëngageerd, der-
gelijke toestanden als op St. Cyr niet voorkomen. En zeker
l zouden zulke schokkende gevallen niet voorkomen bij een
maatschappij, die, het voorrecht bezittend uitsluitend of
, bijna uitsluitend Hollandsche assistenten in dienst te hebben, ‘
t , bovendien zich kan beroemen, dat zij haar Europeesch per-
:, _i soneel uit den beschaafden stand recruteert.
Bij de Deli­l/laatschappij, welke, zoo niet de best geor-
ganiseerde dan toch zeker een der uitnemendst ingerichte
groote tabaksondernemingen mag worden genoemd, vindt
men aan beide voorwaarden voldaan. De jongelui, die uit-
li gezonden worden, worden niet getrokken uit de onderste
lagen der maatschappij. Zij zijn, voorzoover mij bekend,
allen beschaafde ontwikkelde jonge mannen, en men mag
j. veilig aannemen, dat zij niet minder ,,humaan zijn aan-
t ,
ti '
iä,,_, _ ,g,_ __ W _, _ , _ , __ s p 1