HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 57

JPEG (Deze pagina), 664.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

l;
l
1
"”l‘ DE WORTEL VAN HET KWAAD. 1) l
,,Dat de thans heersohende regeling nog lang niet vol-
maakt is, en aanvulling en verbetering behoeft, is de heer
CREMER de eerste om te erkennen. Maar hoe volmaakt een
dergelijke ordonnantie ook moge wezen, mishandelingen van
, koelies, gelijk die onlangs in Deli zijn _aan het licht geko-
E men, zullen onder de beste regeling zelfs niet tot de onmo-
N gelijkheden behooren. Zoo lang er op de ondernemingen
aldaar personen in dienst worden genomen en geduld, die
de noodige beschaving en humaniteitsbegrippen missen, welke
if vereischt worden om op behoorlijke wijze met koelies om te
gaan, zullen ruwe en onmenschelijke daden tegenover bijna
weerlooze lieden mogelijk blijven. Jongelieden met Duitsoh­
militaire opvatting omtrent discipline en gehoorzaamheid
(de nu onlangs onthulde gruwelen op St. Cyr hadden dan
ook plaats op een onderneming, die onder Duitsch systeem
stond) behooren z.i. daar dan ook niet thuis, en hij is van
meening, dat de planters zeer streng moeten toezien op de
jongelui, die ze uitzenden en er zorg voor behooren te dra-
gen, dat slechts beschaafde, ontwikkelde en humaan aan-
gelegde employés worden uitgezonden."
Het bovenstaande is ontleend aan de karakterschets van
den heer J. T. CREMER in de September-allevering van ,,De
Hollandsche Revu?. Nergens zeker zal deze schets met meer t
genoegen gelezen zijn dan in Deli. En ook ik, die den j
heer Cannes niet persoonlijk ken, heb met ingenomenheid
Tóvergedrulzt uit De Neclerlcmclcr van 13 November l€l()3. j
4