HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 55

JPEG (Deze pagina), 701.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

l
­ 53 -
E
nalatigheid eener Regeering, die haar roeping als Overheid
vergeet en geen rekening houdend met de zondige natuur
van allen mensch, te kort schiet in het stellen van behoor-
lijke grenzen aan de macht van den meester over den dienst-
knecht. Door de zorgeloosheid van een Bestuur, dat aan
den heer alle macht overlatend, den dienaar nog knevelt
Ji' met onverhreekbare banden.
Zie, al viel het scheiden U zwaar, gij hebt toch gaarne
Ywe toestemming gegeven. toen lvw zoon U mededeelde,
dat U verlaten wou en zijn geluk beproeven in het verre
land, waar voor jeugdige krachten, voor jonge energie een
breeder baan, een vruchtbaarder veld wordt geopend dan
in het oude vaderland. Ja, zelfs waart trotsch, en met
· reden, dat Yw zoon vrij was van den suffen Jan-Saliegeest
N en dat de ondernemingszucht en de voortvarendheid der
l vaderen weer opbloeiden in Uw kind. Gevaren zouden hem
omringen, maar hij was moedig; een ongunstig klimaat zou
; zijn gezondheid bedreigen, maar hij was sterk; allerlei tegen-
slag stond hein te wachten in dat onbekende land, maar hij
was volhardend. Velerlei moeilijkheden zouden hem in den
weg komen, maar hij zou ze alle overwinnen. Daarvan
waart Gij overtuigd. En, hoewel droef van harte, Gij liet
hem trekken. zijn toekomst te gemoet, een toekomst, die
E niet anders dan schitterend kon zijn. Gij kendet [vw zoon!
Maar Gij kendet niet het Nederlandsch-Indisch Gouver-
nement. Gij kondt niet vermoeden, dat een Regeering, een
Christelijke Overheid, Yw zoon zou lokken op het pad van
ongerechtigheid en zonde. Het kwam niet in lf op, dat voor
de schitterende carrière, die Gij Y droomdet, Uw zoon iets
anders, iets hoogers zou hebben te betalen dan zijn werk-
kracht, misschien zijn gezondheid. Gij dacht er niet aan. i
dat de eisch. de onverbiddelijke eisch zou zijn: geef mij t
DW ziel! j
Moeders van Nederland! nu gij het weet. nu het F is l
bewezen door het rapport van Mr. Rnmmnv, dat volgens de l
l
1
l
I