HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 54

JPEG (Deze pagina), 757.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

jj/"‘""`_" "`"`°"""`T`c‘i Ti er .. - s z . . ~ ~ c ~·­­·-­-
i- - 52 -
` werd zoo iets door zijn chef niet geëischt, daar zou her-
; haalde mishandeling van de arbeiders terstond zichzelf heb-
,i< ben gestraft door het verloop van het werkvolk.
’¢ Door dit proces moet het ieder duidelijk geworden zijn,
i hoe verderfelijk de werking der koelie­ordonnanties is voor
ri, werkgever en werknemer beiden. Heeft de arbeider gewoon-
lijk te klagen over slechte jbehandeling en lichamelijk lijden, we,
ë bij den Europeeschen meester worden hooger belangen ge-
schaad. Kunnen enkele dollars den werkman het verlies
i zijner vrijheid niet vergoeden, weelderige salarissen ver-
» mogen voor den Europeaan niet op te wegen tegen het na-
deel, geleden in karakter en moraal. lVie dagelijks zondigt
tegen het eerste en zesde gebod, wie, oin welke redenen
dan ook, gedwongen is zich te stellen buiten de eerste _
grondbeginselen der Christelijke beschaving, moet te gronde ·
ii gaan. Het oder van hem door den afgod der eeuw, den j
P gretigen mammon, geëischt, is het edelste wat hij bezit,
. het eenige goed van blijvende waarde, de gave Gods, welke _
l c niemand- mag weggeven: het heil zijner ziel. r
Qi; Zij ons oordeel zachtmoedig over al wie hebben gezondigd,
§*à« tot de zonde gedreven door de wetten van een Christelüken
i ‘ staat. Doch aan den anderen kant, laat onze stem niet ver-
; flauwen, ons geroep niet verzwakken tegen een wet, welke
de zielen eischt van een deel onzer jongelingschap.
Mocht Gij, Mevrouw! mochten alle Hoeders in Neder-
. land inzien, wat het behoud van het tegenwoordig stelsel voor
_ i haar beteekent! Hoe zwaar valt het reeds, een kind te zien
vertrekken naar het verre land. Hoe ondraagbaar moet het
worden, wanneer 1nen weet, dat niet de mogelijkheid, dat
de waarschijnlijkheid bestaat, dat wat men het meest in
li den vertrekkende liefheeft, zijn adel van karakter, zijn
jj teederheid van gemoed, zijn liefde voor den naaste, zijn
geloof in zijn God, vernietigd zal worden door de nalatig-
heid van het Gouvernement, dat in zijn handen meer macht
G, zal leggen, dan de gewone mensch verdragen kan. Door de-
i
E
ii

Ԥ
`=-____`__ :4 `> wv W rg J ïrr _ i