HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 53

JPEG (Deze pagina), 674.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

i
- 51 - ä
Een van de heerlijkste oogenblikken, welke ik in mijn
leven gekend heb, was toen mij een assistent door een mijner i
weinige vrienden. welke ik in Deli heb overgehouden, liet
weten, dat hij zoo dankbaar was voor het verschijnen van
mijn boekje, omdat sinds dien tijd de administrateur zijner E
onderneming niet meer van hem eischte, dat hij de koelies ,
M, sloeg.
Ik ben dan ook innig overtuigd, dat wanneer de Xed.­
Indische Regeering moge besluiten, het Gezag in eigen hand
te nemen en het Recht te handhaven, door menig Euro-
peaan, zij het dan ook in stilte, een dankgebed zal worden
uitgesproken. Het zou ondenkbaar, het zou weerzinwekkend
zijn, te moeten veronderstellen, dat beschaafde, welopge­ `
voede Hollandsche jongelieden geheel uit vrijen wil de rol
i zouden vervullen, waartoe zij thans door den zedelijken (`?)
invloed van hun chefs en de nalatigheid der Regeering ge-
dwongen worden. Bij de behandeling van de zaak-Poera -
het groote koelieschandaal te Redjang Lebong - voor den
l Raad van Justitie te Batavia, nu ongeveer vier maanden
geleden, zeide de verdediger van deu beklaagde. Mr. lY1x-
nnnimx, terecht, dat het onbillijk was alleen zijn cliënt te
treffen en wees hij er op, dat. wilde men werkelijk alle
op de onderneming gepleegde onwettige feiten stralïen. tof
de hoogsten toe op de bank der beklaagden zouden bchooïen
te zitten.
Zoo is het. Tot de hoogsten toe niet alleen. doch dezen
op de eerste plaats. Het trad toch bij dit proces daghelder
in het licht, dat de beschuldigde alleen had geslagen, omdat
hij moest; omdat wist, dat humaan optreden tegenover
deikoelies, zoo goed als zeker ontslag voor hem mede zou
brengen. Elders, waar de arbeiders niet onder de koelie-
ordonnantie stonden en waar zij dus weg konden loopen,
wanneer zij werden mishandeld, had deze beklaagde de
onder hem gestelde koelies nooit mishandeld en was er van l
ruw optreden zijnerzijds geen sprake geweest. Daar immers j
l
l
l
I