HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 52

JPEG (Deze pagina), 730.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

lx
je
, - 50 -
j Hiertegen nu. tegen een behoorlijke regeling, hebben zich
de planters op de door den heer Yax Lmsrnc Srmrn genoemde
wijze. verzet. Behoorlijke rechtspleging in Deli! maar dat
is de ondergang van het gewest! Behoorlijke rechtspleging
op burgerrechtelijk gebied zou natuurlijk vergezeld gaan
,· van behoorlijke regeling der strafrechtspleging. Dat moest
It ’ met alle middelen voorkomen worden. Voor Deli geen grooter M
ramp dan behoorlijk recht. De macht van den planter, het
eigen recht, de eigen richting, de , `l`ljg€`0Cllt€l1b0Blii moet
· tot elken prijs gehandhaafd blijven!
‘ Het geldt hier niet. zooals de afgevaardigde meent, een
meeningsverschil tusschen planters en kooplieden, het gaat
g hier om het gezag. XVie zal de baas zijn in Deli, de Regee-
ïï ring of de planters, dat is de quaestie. Immers, ieder ziet
duidelijk in. dat het den planters er niet om te doen is, ‘
Ti er niet om te doen kan zijn, dat de kooplieden door deu
ä Chineeschen tusschenhandel zullen bedrogen en bestolen
worden. Wa.t voor belang zouden zij daarbij hebben? Neen ,
4 i de oorzaak van hun ongehoord optreden ligt dieper. ligt in S
,_,; de vrees, dat de Xed.-Indische Regeering uit hun handen
het gezag zal overnemen en dat het uit zal zijn met hun
i" i zoo goed als onbeperkte macht over de werklieden.
Nu meent U misschien, Mevrouw, dat deze zaak li niets
aangaat. Doch dat is niet zoo, zij raakt MU wel degelijk.
i j Blijft het gezag in handen der planters . dan behouden zij ook
de macht, hun Europeesch personeel, dus ook Uw zoon, te
j · drijven tot daden, welke Y zoozeer verfoeit. Dan blijft de
kans bestaan, dat hij, dien Gij zoo liefhebt, den weg op-
3 i gaat, welken zoovelen vóór hem zijn afgedwaald. Dan is de
mogelijkheid niet uitgesloten, dat ook hij, voor wien Gij
dagelijks Uw gebed opzendt tot den hemelschen Vader, zijn
ziel zal offeren op het altaar der kinderliefde. J a, dan is
{ het zelfs waarschijnlijk, dat ook hw zoon niet zal ontkomen
Z'; aan den Delischen zielemnoord, welke nu reeds meer dan
‘? dertig jaren heeft gewoed.
l
l
x