HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 51

JPEG (Deze pagina), 758.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

i l
` -· eL9 -
p vooralsnog geen reden aan de waarheid er van te twijfelen
- omdat deze er op wijst hoe noodig het is, spoedig een betere i
i reelztsbedeeltng in die streken te eer7srügen". {
i De geachte afgevaardigde - om in den stijl te blijven-
maakt hier een vergissing, welke ik niet zonder rectiücatie
i kan laten passeeren, al ware het alleen om hem nogmaals
jp gelegenheid te geven tot het stellen van de vraag, of wij
f in Nederland dan wel in Abdera ons bevinden? Het schijnt
‘ n.l., dat de heer VAN Lnneune Srnarn meent ­­ en dat is begrijpe- E
lijk ­ dat de regeling van het faillissement ontbreekt,
doordien de Ned.-Indische Regeering de handen gebonden
door het zoogenoemde Inlandsch Zelfbestuur. Toch is
_ dit in werkelijkheid niet zoo. Het lnlandsch Zelfbestuur
j kent wel degelijk het faillissement voor kooplieden. Wan-
i neer een lnlander of Vreemde Oosterling ter Oostkust van
` Sumatra failliet gaat, en hij behoort tot de zoogenaamde
, Sulthansonderdanen, dan wordt zijn boedel door de inheem-
j sche Rechtbank, de karapatan, in beslag genomen en de
1 boedel afgewikkeld, met inachtneming van den adat en
Q sommige bepalingen omtrent faillissement, welke door het
E WVetboek van Koophandel voor Europeanen zijn voorgeschre-
Q ven. Doch staakt een Chinees of ander Vreemde Oosterling,
[ die onder het rechtstreeksch bestuur staat van het Neder-
Z landsch­lndisch Gouvernement en dus met de inheemsche
rechtspleging niet het minste te maken heeft, zijn beta-
; lingen, dan geschiedt er niets, dan kan er niets geschieden.
Dan moet men maar zien, hoe men zich redt. Dan is er .
i geenerlei voorziening! Om aan dezen onhoudbaren toestand
een einde te maken, wilden zich de Europeesche kooplieden
; tot den Gouverneur-Generaal wenden. Daarom wilden zij
i Z.E. vragen de oprichting van een Raad van Justitie te i
I Medan dan wel andere maatregelen, ten einde in een behoor- j
, Zgke regeling der burgerlgke rechtspleging in de residentie Oost- l
kust van Snmdtrn te voorzien.
l i i
l
l
l