HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 50

JPEG (Deze pagina), 784.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

M ( mww__”mF i I il
a
4 3
LQ # is ­ ‘
eenig gezag is toegekend aan de sultans, zooals in Deli. c ,
Langkat en Serdang. Toen ik 2H jaar geleden in Deli, Lang-
1; kat en Serdang was, woonde er reeds een talrijke bevol­
` king van Vreemde Oosterlin gen. die zeer waarschijnlijk sedert
zeer ise toegenomen, en ik begrijp niet, datjde Regeering
geen middel heeft kunnen vinden om 1n te grijpen, zelfs daar
M waar de sultans nog eenig ,,n1edezeggenschap" hebben. lk I
hoop, dat de Minister aan deze zaak zijn aandacht zal willen
wijden, want voorziening is dringend noodig.
‘ De Europeesche kooplieden in Deli werden natuurlijk zeer
gevoelig in hun beurs getroiten door de omstandigheid, dat L
p een Chinees of Arabier niet failliet kon worden verklaard, en
naar aanleiding van een zeer eclatant geval, waarbij hun
A groote schade werd toegebracht, besloten zij een request te ,
richten tot den Gouverneur-Generaal, om de oprichting te j
vragen van een raad van justitie te Medan, dan wel andere
t maatregelen te treiten, welke Zijn Excellentie oorbaar zond en
voorkomen, ten einde in een behoorlijke regeling der burge~ j
F J lijke rechtspleging in de residentie Oostkust van Sumatra te
voorzien.
Dit request was zoo goed als gereed, toen er een eind-
j á vergadering gehouden werd, waarop verscheen de heer vm
, Voïmnxnovnn, president van het planterscomité, hoofdadmini- l
j strateur van de I)eli­maatschappij, die ongeveer het volgende
zeide: lk zal de heeren kooplieden niet beletten hun request M,
` in te zenden, maar laat hen weten dat, als zij dit doen, de j
planters dan ook een eigen importhuis te Pinang zullen op- Z
ä richten met een eigen agentschap te Medan, zoodat men de
l diensten der kooplieden voor de ondernemingen ontberen kan. {
Daarvoor zijn de kooplieden gezwicht en het request werd
niet gezonden.
Nu is natuurlijk een meeningsverschil tusschen planters ‘
en kooplieden geen zaak die door den Minister behoeft te I
ii worden uitgemaakt ; maar ik veroorloof mij de aandacht van
ig den Minister op deze mededeeling te vestigen, - ik heb
’?'
gl
'sä