HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 48

JPEG (Deze pagina), 757.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB


~ 46 -­
` i Es sprachen die edelsten Manchu: ‘
Vir wollen kein Constitution,
r , Vir wollen den Stock, den Kanchn . . .?
ii Het heeft er den schijn van. En die schijn wordt Wezen, i
.,, wanneer nagaan wat door den afgevaardigde Graaf _
M , VAN Lninnne Srnwn werd gezegd in de vergadering van de
Tweede Kamer van 21 November 1903, bij de behandeling
( ­der Indische begroeting:
l ,, Het is mogelijk dat ik naar den bekenden weg vraag,
~ maar ik moet mij toch de vraag veroorloven of de nieuwe
faillissementsregeling ook van toepassing zal zijn op de
vreemde Oosterlingen, onverschillig in welk deel van den
Archipel zij wonen. Uit het antwoord van den Minister ,
blijkt, êpsis verlaés, dat feit niet. lk kom tot die vraag naar
aanleiding van een artikel in De Neclcrlcmdcr van 2 No- ,
`;_ vember 1003 I); een vraag die ik niet zou hebben nagelaten
jr`; te doen in de afdeelingen, indien ik eerder van de zaak j
T . i had kunnen kennis nemen. In dat artikel wordt onder meer ·
het volgende gezegd: Hoe ongelooflijk het ook moge schijnen,
bestaat er geen mogelijkheid een niet Europeesch koopman
l in Deli failliet te doen verklaren, noch in staat van kenne- , 1
lijk onvermogen. Dit komt doordat Slcmzfsblced 1855, n°. 70,
, hetwelk het Burgerlijk Wetboelï en dat van Koophandel op ,
Vreemde Oosterlingen van toepassing verklaart, in de resi-
dentie Oostkust van Sumatra niet van kracht is. Dit brengt
e` tevens mede, dat er geen sprake van strafrechtelijke ver- 4
volging kan zijn voor feiten, Welke anders zouden vallen
i onder de misdrijven begaan bij gelegenheid van faillissement i
of kennelijk onvermogen. Nu behoeft het wel geen betoog •‘
dat deze regeling - of liever dat gebrek aan regeling --
[ " ten gevolge heeft dat vele vreemde Oosterlingen, vooral ll
Q 1 Chineezen, wier geweten op handelsgebied nog al ruim is, ,
r/«~
l 1) Zie: De Koning van Deli, blz. G3. ii
ïi
ii i j
ï