HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 47

JPEG (Deze pagina), 758.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

I
¤
- 45 --
j Men bedoelde daar blijkbaar een verwijt mede. Laat ik ll
echter verzekeren, dat ik het schrijven van een boek zonder l
‘ strekking, zoo het al mogelijk ware, een onding zou vinden. l
Natuurlijk heeft de schrijver met zijn boek steeds een doel
_j voor oogen. En het komt slechts op den aard en het wezen
van dat doel aan, of zijn optreden gerechtvaardigd is. Nu
E moet het ieder duidelijk zijn, dat toch werkelijk de strek-
, king mijner werkjes niet was den lezer eens te laten r
,,gruwen" zonder meer. Dan had ik beter gedaan wat ,
spookgeschiedenisjes te phantaseeren. Mijn doel lag hooger,
j meen ik te mogen zeggen. Wat ik mij voorstelde te berei-
ken, was het scheppen van een welgeordende maatschappij
l in de plaats van een toestand van willekeur en rechteloos-
l heid. Daartoe was het noodig den staat van verwildering
en ongerechtigheid te schetsen, waarin Deli verkeerde.
opdat het ieder evident mocht worden, dat het zoo niet D
blijven kon. Daartoe meende ik een beroep te moeten doen
op het hart mijner landgenooten. Men heeft gemeend mijn
kreet des harten te moeten beantwoorden en te kunnen
Q smoren met statistische betoogen, geschiedkundige beschou-
wingen en juristische haarklovcrijen. lk beklaag mij daar-
over niet, doch het is onbegrijpelijk hoe men zoo han-
delen kon. Toen ik meende, dat, dank zij de hulp van
enkele kanten ondervonden, de zaak zoover was gevorderd,
dat het bestaan van ,,misstanden" algemeen erkend werd,
heb ik een voorstel ter verbetering gedaan door het ont-
werpen van een nieuwe arbeidswet. Hiermede hoopte ik een
discussie te openen welke tot eenig practisch resultaat zou I
jj leiden. Ik heb mij verrekend - men heeft gezwegen. Wraarom?
V lVas mijn werk zóó slecht, zóó onbeduidend, dat het een
bespreking niet waard was? Of heeft de heer Rocimiixixnn
gelijk, waar hij in het Groene Weeïcblacl den toestand met l
het versje van Hnmn typeerde: X
l
l
l