HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 46

JPEG (Deze pagina), 805.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

lF,{,....-........­.­.---....,.­.-.i-.--.......;..,... .§;......;f-.`.--... [ - ,.. . ..',.i_.·.." , . W _.- 1;;- .I`l.,ï ..,_;. ‘‘`‘
~ l
‘ n
!
ja - 4l ~-
i vaardig toevertrouwde buitensporige macht. Voor de planters
zijn zeer zeker verzachtende omstandigheden te pleiten, al E
= I' kunnen zij zich nooit schoon wasschen van alle schuld. Maar {
U. met nadruk wensch ik er op te wijzen, dat de verontwaar-
._ diging zich niet, ten minste niet in hoofdzaak, richten moet .i
i‘ , tegen de bedrijvers der gruwelen, welke voor een klein
deel door het onderzoek van mr. Rnniuanv zijn aan het licht j
, gebracht, doch tegen de ltegeering van Nederlandsch-Indië, ,
welke de deur voor allerlei ongerechtigheid open zette en
open hield. Daarom heb ik -~ al is dat ook verkeerd be-
grepen ·- mijn aanvallen nooit gericht tegen de planters, j
doch heb ik getracht de Regeering af te brengen van den
verkeerden weg, en haar door het oproepen van de open- l
j . bare meening getracht terug te voeren tot haar eersten l
plicht: het handhaven der Gerechtigheid.
j . ll zegt niet te begrijpen, waarom men zoo heftig tegen
mij is uitgevaren en waarom men mij zoo rusteloos bestrijdt.
i Het schijnt U toe dat ik toch geen ander doel heb, dan
te trachten een ordelijken met de eischen van Christendom
, ` en menschelijkheid vereenigbaren toestand in het leven te
ij roepen. ll begrijpt het hardnekkig verzet niet tegen mijn
,1,, conclusies (indien ten minste mijn beweringen juist zijn.
>g voegt Gij er voorzichtig bij); het is U duister dat ik niet
gj van alle kanten gesteund word, de diepe stilte, welke er
Tj, in de Nederlandsche pers na de eerste kreten van veront-
4. i waardiging gevolgd is, is U onverstaanbaar. De laatste op-
rj merking lijkt mij niet geheel juist. Er zijn wel degelijk
organen van de pers geweest, al was hun aantal niet groot.
die de zaak niet uit het oog verloren en van tijd tot tijd f
op het onderwerp terug kwamen. lk noem U slechts het
Groene VVeekblucZ, de Nieuwe Ari:./ieinsche Coummf, de Neder-
lander en in Nederlandsch-Indië vooral de Java-Bode. Maar
én overigens zijn Uwe opmerkingen volkomen juist.
tje Men heeft, toen eerste werkje: ,, De Millioenen uit
Deli" verscheen, gezegd, dat het een tendenzgeschrift was.
iii
T¤/