HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 44

JPEG (Deze pagina), 801.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

l1ç"""*"*"""""""‘““ ' ‘ """ ··‘·* ‘ -·~­- ·~-··­­····­·--·~·­-#­·­­·•~­­­­­­·-<­·­­·­­­­·­ ­ ~ N ­. ..-n -. ­- -- ~..^... N. . . _ ,_ ____~',,___,: ,;_ ____,__,‘;__ · ·"" ‘

»
§ 42 ­ `
, gebrek laten lijden uit teergevoeligheid voor den werkman?
j `i Zal betrekking opofferen aan zijn gevoel voor mensche-
·‘ ' lijkheid en tegelijk, behalve zich zelf, zijn Moeder broode-
K . loos maken?
l' . hoopt dat hij niet aarzelen zou. Ik zal U iets _
i" zeggen, Mevrouw. Hij zou niet aarzelen, geen oogenblik.
j Maar hij zou geheel anders handelen, dan Gij U voor-
stelt. Hij zou ll blijven schrijven in denzelfden geest als
j hij nu doet; hij zou U niets mededeelen van de veranderde
omstandigheden. zon zijn ziel ten offer brengen
voor zijn Moeder. ,, Maar dat zou ik nooit willen", roept
Gij uit. Gij zoudt het nooit weten, antwoord ik U. Maar
doen zou hij het, dat is zeker. Als hij zijn Moeder lief-
j _ heeft, ik zeg het U, heeft geen keus. Viïanneer het ‘
_.;;.i alleen hem zelf gold, vertrouw ik, dat Uw zoon hoog genoeg
zou staan om armoede te verkiezen boven welvaart in
i l ‘ oneer verkregen. Uw zoon zou hoog genoeg staan. Maar
,r anderen? Niet waar, Gij weet het het best, erkent
het het eerst, dat lang niet ieder met Uw zoon gelijk te
stellen is, wat karaktereigenschappen aangaat en adel van
l ziel. Toch zijn ook die anderen niet zóó slecht, zóó verdorven,
W dat zij genot vinden in ruwheid en genoegen in de smart
ii V hunner ondergeschikten. ieder, zonder uitzondering
-,;_,· moet een deel der ziel, het beste deel, de lust tot het
ii, oefenen van barmhartigheid, gedood worden, voor hij de
rol kan vervullen van blankoiiicier. Wel is de mensch van
i nature tot alle boosheid geneigd, maar tevens roept door
Gods genade overal en te allen tijde een inwendige stem,
l_ die hem waarschuwt, die hem terughoudt, die hem opwekt V
om goed te doen. Die stem echter kan men verdooven,
; ‘ smoren en zelfs schijnbaar geheel doen verstommen. Dit ge-
r schiedt te eer, waar de mensch geheel aan zich zelf is over-
gelaten, waar hij zich alleen tegenover zichzelf heeft te
<’ verantwoorden of hoogstens voor lieden, die in dezelfde om-
standigheden verkeeren als hij. In een land waar ieder

il .
·¥
ci. ­