HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 43

JPEG (Deze pagina), 769.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

i ä
­-« 41 - j
weet ik doordien hij op een onderneming is werkzaam ge-
weest, waar door de koelies over andere assistenten wel ge- j
klaagd werd. Een Chineesche koelie - Uzult dit getuigenis l
niet wraken, waar het gunstig is voor Uw zoon ­- zei mij.
e dat ,, patoet" was. Dit woord verstaat U misschien niet.
Het beteekent tegelijk ,,rechtvaardig" en ,,billijk". Waai‘-
lijk, zulk een oordeel uit den mond van een werkman kan
niet anders dan streelend zijn. lk ben overtuigd, dat voor
Uw Moederhart dit getuigenis aangenamer is dan een lof- L,
tuiting van Uw zoons chef. Zeker, niets is lieflijker dan de
lof van den werkman. Hoe zegt een Oostersch wijze? ,,Zoet _
is voor den ondernemer de winst, zoeter het danklied der
dienstknechten! "
v, Uw zoon is ook zoo goed voor U, schrijft Hij vergeet
zijn oude Moeder niet en steunt U finantieel met belang-
rijke bijdragen. Nooit heeft éen maand de wissel ontbroken;
nimmer bedroeg zij minder dan het U toegezegde, bijna
ms altijd meer. Hieruit leid ik af dat hij zielsveel van zijn
Moeder houdt. Doch nu, Mevrouw! luister eens. ()p het W
oogenblik heeft Uw zoon tot chef een man, die goedhartig
Q is van karakter en de behandeling der koelies geheel aan
Ԥ de assistenten overlaat. Als het werk maar goed is, is
, tevreden. Dit zal niet altijd zoo blijven, daar na korter of
ii langer tijd een ander in zijn plaats zal treden. Dan is het
niet onmogelijk dat zijn opvolger geheel andere eischen
zal stellen. Wee den koelies, wee Uw zoon, indien hij be-
_ hooren zal tot die planters, welke meenen dat alleen schrik M
; en angst de waarborgen voor goede orde en behoorlijken
‘­ arbeid. Dan zal het niet lang duren, of Uw zoon zal in de
oogen van den nieuwen chef te slap zijn in zijn optreden
tegenover de arbeiders. De orde en de tucht zullen te wen- ,
schen overlaten. Dan zal Uw zoon zich geplaatst zien voor i
de keus, te grijpen naar den stok of op te houden met het j
zenden van de maandelijksche wissel aan zijn oude Moeder
in Holland. Wat zal hij dan doen? Zal hij zijn Moedertje j
l
I