HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 40

JPEG (Deze pagina), 765.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

2
i
· - 38 - ‘
i optreden in verband staat en hoop dat U vol moed blijft j
en Uw mooie daad met zege mag bekroond zien.
i Gaarne teeken ik mij
,, hoogachtend, g
Uw dw. cliemwes
I Mej. W. Pimm.
_ Bovenstaande brief, welke met vergunning der schrijfster
wordt gepubliceerd, wordt voornamelijk door mij openbaar
gemaakt, om te doen zien dat de ongerechtigheden in Deli
h werkelijk niet zóó in het verborgene plegen te geschieden,
dat zij voor de Bestuursambtenaren een geheim konden
blijven. Men mag toch veilig aannemen dat men tegenover
E een dame ten minste zooveel gevoel van kieschheid toont, T';
dè dat men haar onkundig zal houden van feiten welke haar.
j 5 gevoel als vrouw zouden kunnen kwetsen. Toch is dat,
j` blijkens het schrijven van Mej. Pnzm, niet geschied. Vlfaarom i
i niet? Omdat zaken, waarvan de herinnering de schrijfster `*‘°i“‘~·`
jj; nu nog, na jaren, in groote opwinding brengt, daar, in Q,
Deli, als heel gewoon worden beschouwd. Zóó gewoon, dat li
* . men ze zelfs voor een meisje niet meent te behoeven te E
ii verbergen.
Men denke niet dat Mej. Pimm haar indrukken opdeed
op de onderneming van een of ander duister maatschappijtje,
E dat met moeite zijn bestaan kan rekken, en waar men door
de slechte oeconomische verhoudingen, allicht tot minder
«_ goede behandeling der werklieden komt. Niets is minder
waar. Mej. PLERA bracht acht maanden door op een der i
meest winstgevende ondernemingen van de groote Deli-
2 gg Maatschappij. Dat de toestanden bij de groote maatschappijen
ï in eenig opzicht beter zouden zijn dan bij de kleinere, is
een fabeltje, dat door een uitlating van den heer VAN Koi. _
jj schijn van waarheid heeft verkregen. Bij het onderzoek, door ' j
’i_ mr. RHEMREV gehouden, zijn de meeste ongerechtigheden
juist ontdekt op ondernemingen der Deli-Maatschappij. Nu
"~ . _ M . in