HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 39

JPEG (Deze pagina), 609.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

l
. ii
J
rl
4
E E N B R I E F.
Srnnvinïinenx, 31 December ’O3. i
Zeer Geachte Heer!
l _ llleermalen voelde ik den lust U eenigermate mijn blijd-
4 schap uit te spreken over het verschijnen van Uw brochure.
Alleen overwegingen van persoonlijken aard weerhielden
·:»«§·-*4 mij, hieraan gevolg te geven. Nu behoef ik dien lust niet ii
l. langer te bedwingen en gevoel ik mij gedrongen, U mijn
warme ingenomenheid te betuigen met Uw optreden. ik
Zelf bracht ik slechts acht maanden in Deli door en was i
zoo verpletterd, versuft over alles, wat daar als heel ge-
woon werd beschouwd, dat mij de herinnering aan die dagen
, nog in groote opwinding brengt. ·~
i ’k Ben innig dankbaar, dat een man opstond, om die
l afgrijselijklieden openbaar te maken. [
M Immers het doel dat U wilt bereiken, is niet alleen
E aan die koelies een mensohelijk bestaan te verschatïen, maar
‘ ook de Europeanen te verheiïen. Want moet niet alles wat
i naar zielenadel zweemt, bestreden, ja gedood worden, Q
l alvorens de meestal ontwikkelde Hollander in staat zou
zijn de vreeselijke rol te spelen, die hem daar als assis-
E tent of administrateur wordt toebedeeld? ii
« Hoeveel zielenmoorden daar gepleegd zouden worden? [_
i Met klinnnende belangstelling volg ik alles wat met Uw