HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 38

JPEG (Deze pagina), 685.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

" 36 v
i En toen, en toen .... gebeurde het vreeselijke, het on- `
, t herstelbare.
= Kimm, STILMAN stond op, greep zijn glas, keek eerst wat
Y wezenloos rond. Daar rolden plotseling de tranen langs zijn
wangen en zijn glas opheffend, snikte hij: ,,Op lIoedertje!" ·
,· De lezer zou misschien verwachten dat die huilende
dronken man werd uitgelachen. Dat zou ook zeker gebeurd
zijn, wanneer niet de hoorders eveneens zelf gedronken
jl hadden. Trouwens, de toon waarop die twee woorden wer-
den gesproken, maakte ze tot een smartkreet, zóó waar,
zóó hartversoheurend, dat zij ook voor een volslagen nuchter-
mensch niet anders zouden zijn geweest, dan het hulpgeroep
van een ziel in nood. Maar hier, in dit gezelschap, waar-
l van ieder lid in meerder of minder mate hetzelfde ziels- we
L, proces had doorgemaakt, hier werd verstaan, gevoeld de- l
droefheid, de ellende, het berouw, het schrijnend verlangen
li om weg te zijn, weg uit dien poel van zonde, die omgeving
j van onmenschelijkheid en misdaad, van onzedelijkheid en ·:-j·--J
, lagen lust. t
, Deze mannen, die geen amokmaker zou hebben verschrikt,
il A die geen stortvloed van het gebergte zou hebben doen beven;
, die niet zouden zijn teruggedeinsd voor een oproerige bende
Chineezen in honderdvoudige overmacht; zij werden uiteen-
gedreven door een dronken man, die om zijn llloeder riep lt V
Een half uur later was het huis van den administrateur
ledig, een week later KAREIJ Sritmn ontslagen wegens wan-
gedrag. j
ia? l

, [
I
. I
Y
P;
1,
ä kr j Y rm Y