HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 809.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

,1E 4 [
i
· l .
r 34 -
· het sluiten van den jaarkring te verootmoedigen voor God. i
· De administrateur had alle assistenten der onderneming I
, bij zich genoodigd en nog enkele jongelui uit de hoofdplaats.
` Dames waren niet tegenwoordig, ten minste geen Euro-
{; peesche. Alleen zag men van tijd tot tijd de Japansohe huis-
,· houdster, die het oog op de tafel hield en zorg droeg, dat 1
het eten en de dranken in behoorlijke volgorde door de
Javaansche huisjongens werden opgebracht.
` Men was aan het dessert. De champagne had het bier en
den rooden wijn vervangen. De eene toast had de andere
opgevolgd. Daartusschen waren geschiedenissen verhaald,
E meest van erotisehen aard en alle gekruid met de platte
aardigheden, welke de gesprekken der mannen, vooral in
l Nederlandsch-Indië, kenmerken. Ook waren er eenige liederen _.
A gezongen en juist was door een der ouderen een Maleisch
lied op Hollandsche wijs voorgedragen, dat de hoorders had
doen brullen van lachen. Na den zanger langdurig te heb-
ben toegejuicht, had ieder zijn glas leeg gedronken. De be- mn,
I dienden waren druk in de weer met het opnieuw vullen
gw der glazen. Lachen, korte uitroepen, sommige geestig, de 4
ff meeste plat, alle getuigend van overmatige opgewektheid,
schoten wild door elkander over de voorgalerij naar buiten,
waar inlanders en Chineezen de feestviering op een af- .
ii. stand gade sloegen. De feestvreugde was op haar toppunt.
Plotseling echter zou zij -­ en voor den geheelen avond ­-
, verstoord worden.
. De lezer bereidt zich voor, nu een beschrijving te krijgen,
hoe de kreet ,, brand! brand!" allen in eens doet ont-
nuchteren.
`ï , Of wel hij verwacht het schrikgeroep van ,,amok, amok!"
` en ziet reeds den tijdelijk waanzinnigen inlander met blin-
l kenden kris den trap der voorgalerij opstormen.
Q, Misschien ook rekent hij op een of ander tropisch natuur-
if verschijnsel, een onweer, een cycloon, een bandjirl
Wees gerust. Geen bandjir, onweer of cycloon, geen
ik al