HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 660.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

. 1

1
1
1
1
EEN FEESTAVOND.
1 ___-_
` Het was feest op de kebon. Het huis van den administra-
, teur was hel verlicht. Op de voorgalerij was een lange
` tafel gedekt, waaromheen tal van gasten gezeten waren. _
gp Men was aan het souper. En van dat souper aan het dessert. I
Lustig hadden de mertjons geknetterd. Suizend waren de
vuurpijlen de lucht in gegonsd om uiteen te spatten met 1
korten knal, een regen van veelkleurige vonken doende 1
[ J dalen uit het donkere luchtruim. Sissers, klappers en voet-
zoekers hadden verschrikt de toeschouwende inlanders doen
uiteenspringen. Zonnen van vuur hadden gedraaid. Met
brandende letters was de naam der onderneming verheer­ *1
i lijkt. Vuurfonteinen hadden gespoten. Een regen van vlam- I
V mend goud was nedergedaald. En ten slotte was een groote
ballon met een vuursehuitje er onder omhoog gestegen en
E- weggedreven op den zachten adem van den koelen nachtwind.
Daarop hadden twaalf dynamietpatronen met donderenden
knal de eeho’s der naburige bergen gewekt en de inland-
sehe bevolking verkondigd, dat het nieuwe jaar voor de we
p Europeanen was aangebroken.
i Men vierde oudejaarsavond.
Geen godsdienstoefening was voorafgegaan, om den Heer ·
' te prijzen en te danken voor het goede, dat het afgeloopen
E jaar had gebracht. Medan, de eenige plaats waar een oude- jl
jaarsdienst in de kerk gevierd kon worden, was ver af, te
ver in ieder geval in verhouding tot de behoefte, zich bij
3 E
1
le