HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 33

JPEG (Deze pagina), 701.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

`
l
· ‘ I
T l
`·"` ~­ si ­
,,Dat zal die beesten leeren, hier de hoer te spelen," .
vervolgde de zedelijke beheerder, zich tot de assistenten
wendend. ,,Kom, laten wij een koelen dronk nemen." ‘
De huisjongen bracht bier en de heeren zetten zich neder ¢
. en bleven ,,boomen" tot etenstijd.
‘ Ondertusschen had Krama de touwen van de armen der
l vrouwen losgemaakt, en haar gezegd. dat zij naar de pon-
dok konden gaan. Ook ging hij zelf om zich te kleeden. De
l, vrouwen waren opgerezen, en stonden tegen elkander aan,
. snikkend en kermend op zaehten toon. Zij gingen echter
X niet van de plaats. j
. De Javanen en zelfs de Chineezen waren gedurende de
strafoefening heengegaan. Dezen onbesehaafden had dit tooneel
1 niet het genot kunnen schenken, dat hun meesters er blijk-
l baar in vonden.
l De vrouwen stonden alleen.
l En toen, in dat oogenblik van diepe vernedering, van
doodelijke schaamte, toen rijpte er in de harten dier onge-
lukkigen een plan van wraak, toen besloten zij zich te J
; wreken op een wijze als alleen de inlander kent. Toen be- '
’ sloten zij, het voorbeeld van hun meester volgend, het recht ,<
te nemen in eigen hand. Langzaam slopen zij weg, niet
naar de pondok, daar dorsten zij niet meer te verschijnen.
Het schaamtegevoel is bij de Javaansche vrouw in de hoogste T ,
mate ontwikkeld en zij kent niets vernederender dan ,,maloe” 1)
te worden gemaakt. Daarom gingen zij naar het bosch en li?
verscholen zich daar, tot het donker geworden was. Toen ,‘
ging een steelsgewijze naar de pondok en maakte het touw
j los van den emmer, waarmede het water werd geput. Dit
j touw werd in drie stukken geschuurd langs den stam van
een klapperboom. Daarna hingen zij zich op.
1) Beschaamd. A
D D i
l `D F
· 5
1
T;