HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 764.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

jj j
­ eo - `~‘^
D ,,Ze willen niet loopen, die lellebellen!" zei de admini-
strateur tot de assistenten. ,,Ik zal er zelf eens heengaan?
i' Hij ging de trap van de voorgalerij af en naderde de
i jammerende vrouwen, die, zich op den grond werpend, met
luide stem genade smeekten. .
r, ,,Maoe djalan apa tida?" I) was al wat de administrateur
X op de smeekbeden antwoordde.
j ,,Ajo, Krama, hantam! Kasih adjar sama orang soendal C
‘ itoe! Kalau tida maoe djalan, poekoel sampei mati! " 2)
‘ En zelf de zweep van Krama overnemende, sloeg hij in l
, blinde drift over de trillende lichamen der jonge vrouwen. Q
,,Ajo, loe soendal, djalan, djalan, lellebellen!" ·
Daar sprongen de vrouwen op en begonnen te loopen. X
[ Met een ,,hantam sadja" reikte de administrateur de zweep r
i s weer aan Kraina over en ging terug naar de voorgalerij.
t ij Met dierlijken wellust volgden nu de Europeanen het too-
V neel, beestachtig lachend, met verhitte gezichten, en om l
den anderen luid brullend:
j ,, Hantam, Krama, hantam! " `
gj _ Gillende van pijn, voortdurend roepend om genade, genade,
lj snelden de vrouwen voort. Onbarmhartig daalde de zweep j
telkens fluitend over de naakte lichamen. Tot driemaal toe l
was de woeste tocht om het emplacement volbracht, tot V
een der vrouwen struikelde en allen over elkander neer-
vielen op den stoffigen weg. Daar bleven zij liggen en hoe j
jr l de zweep ook snerpte over hare lijven, zij rezen niet op.
;- Alleen klonk het gekerm der ellendigen hartverscheurend
omhoog.
Toen het bloed overvloedig begon te stroomen, hield
. Krama op met de geeseling. En de administrateur, in een
· bui van weekelijkheid, zei ,,Tjoekoep, boleh poelang!" 3) .
~·- I
1) WVilt gij loopen of niet?
»» 2) Sla er op, Krania! Wij zullen het die wijven wel aileeren. Als zij
D, niet loopen willen, sla er op los tot zij dood vallen.
3) Genoeg, zij kunnen naar huis gaan. '
j ¢
è