HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 634.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

­-­·­­­~ ­­ ­­­· ­­~ K- ­­·~ ­» ­·»»­­­ -. «-­­­. ~­ . . . r · .4 T;. A.; se, M ·:;:i,,.r;rs...,;.,.­· <·., « »­ ‘‘‘‘ ‘
1
ii 28
emplacement opreden, wenkte hij hen van uit het hospitaal
met een vroolijk gezicht.
° Kom eens hier luit`es! Ik moet `e eens wat laten
, 77 7 J J
kijken."
J' De twee collega’s kwamen binnen en Lmcmrn bracht -
· hen bij twee Chineezen, die met een verband om den buik
op hun britsen lagen.
,,VVat zeg `e ervan? Zien ze er niet atent uit?" lachte °i
. c J P
Y Lixxcnrrn.
Q ,, Jawel, wat is er mee? Wat bijzonders`?" informeerde
li PINOON.
.1 ,,lk heb ze daar straks wegens áülitis moeten opereeren. ‘
Prachtig gelukt, wat‘?" lichtte LANCETTE zijn collega’s in. ‘
,,Dat is een prachtig idee van je geweest," z_ei VLUGSNEE
goedkeurend, terwijl Pmcon, nog niet begrijpend, Lanonrrn
verbaasd aankeek. Dan, plotseling inziend: ,, J e bent toch
i een conscientieuse kerel", sprak hij bewonderend.
,, Een lumineus idee", herhaalde VLUGSNEE.
· Een uur later was de operatie van den hoofdadministra-
teur afgeloopen. Zij was goed gelukt. Evenwel bleek zijn
gestel_ niet sterk genoeg en bezweek hij nog dienzelfden
dag aan de evol en.
De beide Chineezen genazen.
Dr. Lmïcnrrn staat sints dien tijd bij zijn Europeesche
*a patiënten in een reuk van bijzondere nauwgezetheid.
ai