HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 779.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

l
I
" n 27 - j
lichaamsdeel, dat gebroken was, recht te zetten of te am- j
puteeren, daartegen zag hij niet op. Ook menige moeilijke j
bevalling had hij tot een goed einde helpen brengen. Maar J
meer dan beenbreuken of ernstige kneuzingen kwam zelden l
· of nooit voor en zijn practijk had zich bepaald tot die zaken,
welke het dagelijksch leven met zich medebrengt. Die inge-
wikkelde gevallen, die levensgevaarlijke operaties, waar j
het welslagen van een kleinigheid, waar het leven van den
patiënt van de geoefendheid van den operateur afhangt, `
waren hem echter zoo goed als nooit voorgekomen. De koelies,
die door hun natuurleven de ziekten der beschaving niet
J kennen, hadden van zijn chirurgische bekwaamheid nooit .
j die proeven geeischt, welke alleen door den meester in het
vak kunnen worden afgelegd. En nu, daar zat hij voor een l_
operatie, waarvoor in Europa zeker ieder collega de hulp ··­.
van een specialiteit zou inroepen. En ook hij zou dat graag , H
doen, maar het ging niet. In Indië moet men als dokter
nu eenmaal van alles kennen. En als men het niet kent,
_ nu ja, wat zal men er aan doen? Er moet toch raad ge-
schaft. In ieder geval, het mogelijke moet geprobeerd.
,,Had ik maar meer oefening, had ik de operatie ten minste
vroeger maar eens gedaan, dan was het nog wat anders. , .
S Ik voel me nu niet verantwoord. En toch zal het moeten."
Zoo zuchtte onze dokter. i
Weer sloeg een boek op en keek na de ligging van .,
spieren en weefsels. Lusteloos klapite hij ’t weer dicht. Hij ‘· ,_l
wist dat alles, hij was overtuigd, dat hij het zelfs heel
i l goed wist. In die theorie zat het hem niet. Het was zijn ,_
gebrek aan practijk. , ’i
Hij dineerde vroeg en ging naar bed.
,, La nuit porte conseil," zuchtte onder het in bed stappen. `
En werkelijk, de nacht bracht uitkomst. Den volgenden {
morgen was hij het tongtongen om vijf uur reeds op en
om zes uur was hij al in het hospitaal der onderneming. .,
Toen zijn collega’s Pmcon en Vrnesunn om half tien het jj
f 2.