HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 28

JPEG (Deze pagina), 784.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

Z.
L "+
_Q - 26 -~ D
D gebeuren. Maar als het niet binnen een paar dagen geschiedt,
j dan hoeven we ’t niet eens meer te probeeren. Nu zon ’t.
misschien nog gaan. Ik weet geen raad," zuchtte Lancnïrrn.
l De drie doktoren praatten op deze wijze nog een langen
il tijd door en het slot van hun onderhoud was, dat Dr. ·
lJ.xxcnT·rn de operatie verrichten zon. Zijn beide collega’s
j zouden hem den noodigen bijstand verleenen. Men besloot,
"se dc kunstbewerking nu ook maar zoo spoedig mogelijk te
l doen plaats hebben, en stelde haar vast op den volgenden
j morgen tien uur. De patiënt zon, mocht men verwachten,
op dien tijd zonder koorts zijn en, voor zoover men dit
Q ‘ zeggen kon, tot het ondergaan der operatie het best ge- .'
schikt. j
Na nog het een en ander besproken en geregeld te heb-
ben en na de echtgenoote van den hoofdadministrateur van
hun voornemen te hebben op de hoogte gebracht, ging men
‘•· uit elkander.
Diep in gedachten begaf zich Dr. Lancntrrn naar zijn
ii woning en begon aanstonds alles na te zien, wat zijn biblio- ,
j theek aan littcratuur omtrent het onderhavige geval bevatte.
Het was niet veel. Trouwens de bibliotheken der genees-
T`; heeren in Oost-Indië zijn uit den aard der zaak gewoonlijk
. niet groot. Daarbij kwam, dat het hier meer op de practijk s
dan op de theorie aankwam. ·
j Dr. liancnrrn echter deed wat kon. Hij had den naam
van een nauwgezet medicus te zijn en was dat ook, voor
Zoover dit onder de eigenaardige omstandigheden van zijn
werkkring mogelijk was. Hij was de oudste der drie dok- l
toren bij de maatschappij Nicotia en had al heel wat mee
I, gemaakt, zooals men dat gewoonlijk zegt. Gedurende zijn
verblijf bij de maatschappij had hij menige operatie verricht
l en zijn patienten hadden over het' algemeen geen reden
Z', gehad zich over zijn chirurgische bekwaamheden te beklagen.
Menig koelie dankte hem het behoud van arm of been, vinger
in of hand. Ja, wanneer het er op aankwam, het een of ander
.` Ii
i 5