HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 25

JPEG (Deze pagina), 780.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

'¥'¥'*•‘*‘·~•¤····‘ iv ·­T,~­»c·>j;~·'g;·`ï»­·­··« ““T_ .,_;_ ,.,_w vn'; _x w vvv H_r N ( J { Y U ;_,f;__> ·?,_
` ­ 23 ·­ j
moeten vervolgen. 1) Het kon niet anders, of deze lllagistraat,
getroffen door het logische en vooral door het opvoedkundige, r
hetwelk gelegen is in het systeem van gedaagde, heeft het l
·, nieuwe stelsel omhelsd. Zie, waar het blijkt, dat de adepten i
der nieuwe leer gevonden worden onder de ambtenaren,
wier eerste plicht het is, den inlander tegen de verdrukking
j zijner werkgevers te beschermen, daar kunnen wij met een
i gerust hart de toekomst te gemoet zien en kan de beklaagde, U
mocht hij veroordeeld worden, zich troosten, dat valt
als martelaar voor zijn zaak. En ook hier zal het oude
I woord worden bewaarheid, dat het bloed der martelaren
Z het zaad der Kerk zal zijn. Wat een voldoening, wat een
T weelde moet het zijn voor het gemoed van den man, die op .
j het oogenblik als gedaagde voor U staat, de overtuiging ’
l met zich te dragen, dat hij lijdt voor de zaak der mensche­
j lijkheid, dat hij de drager is der nieuwe ideeën, de profeet
t eener betere toekomst. Later, na jaren misschien, wanneer 1
niet alleen ieder werkgever zijn leer zal hebben omhelsd,
• maar ook bekrachtigd zal zijn door een humane arbeids- jj
[ wetgeving, waaraan Ned.-Indië zoo groote behoefte heeft,
zal hij, terugziende op het nu doorstane leed, zijn lijden
F volkomen vergoed zien door de zegenrijke vruchten, welke i
Y het droeg voor menschelijkheid en beschaving. *
lk wil kort zijn, Edelachtbare Heerenl Want het gewicht «
der argumenten eischt geen lengte van betoog. Met een
opwekking wil ik eindigen, niet als de gewoonte in straf- _‘
' zaken is, met de bede om barmhartigheid. lk wil U opwek-
gj, ken, om het hier gegeven voorbeeld te volgen; ik roep U
op, U in navolging van gedaagde te verheiïen boven het
1) Volgens verklaring onder eede van een der getuigen werd deze
zaak door den betrokken hulp-officier van Justitie, bij wien hij zich j
beklaagd had, niet iuerv0lgcZ!.’ Alleen Werd door dezen ambtenaar aan ,
den beheerder der betrokken onderneming een brief geschreven. Vat i
er verder is geschied, ligt - ten minste voor den schrijver van dit ·
boekje, - in het duister. { I,
i ,.
W