HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 833.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

”""'"*·*"‘·‘ ‘‘‘‘‘,
>.
ä - 22 -
, Oosterling nog niet rijp is voor de behandeling, waarop een
‘ Europeesche werkman met recht aanspraak maakt. Nog
immer gevoelt de Javaan zich het best, wanneer zijn ge-
heele leven, dus ook zijn arbeid, beheerscht blijft door de i
k` regelen van den alouden adat. Geen Westersche theorieën, ,
A terugkeer tot de practijk der vaderen is zijn ideaal. Kon
men van een man met het karakter van gedaagde ver-
wachten, dat hij aarzelen zou in practijk te brengen wat i
hij na jarenlang ernstig onderzoek als het eenig Ware had
leeren erkennen? Neen, met den moed, die alle baanbrekers
jë de eeuwen door heeft gekenmerkt, staat hij voor zijn over- .
ii tuiging. En wat ook het oordeel moge zijn der wereld van 2
zijn tijd, hij weet dat het nageslacht hem eens gelijk zal
geven. Rustig, niet achtend de kreten van afkeuring en
afgrijzen, waarmede een ziekelijke maatschappij niet zal 1
ti nalaten den ,,Uebermensoh" uit te jouwen en te vervolgen;
zich niet bekommerend over de gevolgen, welke een achter-
lä lijke wetgeving misschien vast zal knoopen aan de nog
ju onbegrepen moraal der toekomst, staat hij daar. En dreigt •
hem ook misschien van den Rechter, die immers slechts de [
wet, hoe achterlijk ook, heeft toe te passen, gevangenis-
ja zelfs tuchthuisstraf, in de verte verrijst voor het oog
1 zijns geestes de godin der Gerechtigheid en lacht hem toe °v
j en in den glimlach dier goddelijke ligt het eenige loon voor
den kampenden held.
Gelukkig, het daghet in den Oosten, en langzamerhand
lj! begint men in die kringen, op wier weg het ligt meer '
j bijzondere studie van de arbeidsverhoudingen in Neder- gj,
ç landsch-Indië te maken, in te zien, hoe heilzaam en zede- N
opheffend de methode van gedaagde op de koelies
werken moet. Het is mij een vreugde te constateeren, dat,
toen een familielid van de gestrafte vrouw SAM1, blijkbaar
.. niet goed op de hoogte van zijn eigen adat, bij den contro-
leur te Medan over de toegepaste straffen meende te moeten
klagen, deze na onderzoek gemeend heeft, de zaak niet te