HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 825.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

`i""""'”"‘ ‘‘`'' ' """.'·"j**,T_"""` ‘i’ï{{"tY"ï`ïï’ï?ilïïYZ"`”""ï""“`filL`I' .' I"? ‘ï,ï'.’T·­_. .,YY 4 ­ .. iï . A ` I `. Y N" ­­/T- I
[ l
l
l . ’
i
­­ 21 ­ 1
onder het huis aan den openbaren weg, ziehier een bewijs
I van beklaagdes moed van overtuiging, een eigenschap, 1
welke helaas! te zeldzaam in den tegenwoordigen tijd wordt I
aangetroffen, om er hier niet speciaal de aandacht van Uwen
j Raad op te vestigen. Het kon gedaagde toch niet onbekend
i zijn, hoe een zekere ziekelijkheid, welke het laatst der
I vorige en het begin dezer nieuwe eeuw kenmerkt, al meer
t en meer het gemoed van het heerschende ras dreigt te
doordringen en welke oorzaak is, dat er stemmen opgaan
_ tegen instellingen en verordeningen, welke nauwelijks tien
I jaar geleden door niemand minder dan den wereldberoemden
i hoogleeraar in het strafrecht, Prof. mr. G. A. vm HAMEL, als ,
,, theoretisch en practisch uitnemend geslaagd" werden ge-
gj roemd. 1) Het eerlijk en openhartig karakter van gedaagde l
evenwel, wars van alle heimelijkheid en veinzerij, deed _.
zich hier kennen op bewonderenswaardige en ik durf zeggen
navolgenswaardige wijze. In tegenstelling met sommige ll,
schrijvers onder zijn landgenooten, die, uitsluitend zich
Q latende leiden door eenige schokkende uiterlijkheden, zich j
i opwerpen als pleitbezorgers van de Jlavaansche koelies en
* op bitteren toon de inlandsche arbeidsregeling critiseeren,
heeft beklaagde zich toegelegd op de bestudeering van de
'­· · natuurli`ke geaardheid ider Aziatische volkeren welke de {
J O 7
toepassing onmisbaar maken van een systeem, geheel ver- ·
_ schillend met de gebruiken in Europa. 2) j
Deze studie heeft hem tot de slotsom geleid, dat de
iw 1) Verslagen der Alg. Vergg. van het Indisch Genootschap, 1892, blz. 68.
` " 2) Il sernble que le souvenir de Multatuli ait éveillé l’é1nulation des
publicistes neerlandais. M. van den Brand, après d’aut1·es, s’est fait
l`avocat d`office des coolies javanais et critique amèrement l`organisa- ,_;
1 tion du travail indigène. Il semble que l’auteur, au lieu de s’arrêter ii `°
i quelques apparences choquantes, aurait mieux fait d’étudier les disposi-
tions naturelles des populations asiatiques, qui rendent indispensable ’
l`a lication d’nn s stèine tout different des usages d`Euro e.
PP Y P
Bulletin de Za Société cl’E2fudes Coloniales,
Dixiêmc mméc no. 3, pag. 215. g
i
I
I
SVH