HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 821.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

il
il
Ai l
l
`
- 20 - _
ï schen vrouwen een straf op te leggen, welke niet alleen j
ç afschrikkend zou werken voor de toekomst, doch tegelijk in
overeenstemming zou zijn niet de Javaansclie zeden. Op deze
wijze had hij kans, dat zijn strafsysteem zou strekken tot
j zedelijke verbetering en opheffing der diep gezonken crea-
j turen. Houden wij dat alles in het oog, letten wij op den l
aard en de zwaarte van het door de vrouwen gepleegde i
feit, raadplegen wij den Javaanschen adat en houden wij L
lj tevens rekening met het lage zedelijke peil, waarop deze
g uitgeworpenen der Javaansche samenleving stonden, dan -- ·
ls ik hoop u te hebben overtuigd - verandert onze eerste
opwelling van afkeuring in ongeveinsde bewondering voor
IE een man, op wiens weg het toch nooit gelegen heeft een
bijzondere studie van het Javaansche volk en zijn zeden en
~ gewoonten te maken; die, alleen door een natuurlijk rechts-
jj gevoel geleid, terstond, zonder eenige theoretische rechts-
l, studie te hebben gemaakt, de straf vond, welke uit een
practisch oogpunt beschouwd als geheel beantwoordende aan I
het doel moet worden erkend. {
, Moeten wij ons verwonderen over de juistheid, waarmede
jl gedaagde den toestand als met een oogopslag bleek te over- 1
til zien en te beheerschen, onze verbazing stijgt tot bewonde-
. ring, waar wij opmerken, hoe hij niet alleen repressief doch ook li `
j praeventief wist op te treden. Immers het was te voorzien, _
dat, voor het geval de met lombok ingewreven vrouwen
terstond in vrijheid waren gesteld, weg zouden zijn
J geloopen. Hierdoor zouden zij willekeurig inbreuk hebben
­ gemaakt op haar werkcontract en alzoo een nieuwe over- M,
treding - die van art. 9 der koelie-ordonnantie - hebben
W gevoegd bij haar oorspronkelijk misdrijf. Men ziet in, dat
daartegen gewaakt moest worden. Ten einde recidive te
voorkomen, of liever om te verhoeden, dat de eene overtreding ‘
T door de andere zou worden gevolgd, gaf beklaagde - als
i altijd logiseh en practisch handelend - bevel, dat de beide
vrouwen zouden vastgebonden worden. Dat dit geschiedde
l
I