HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 815.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

­ io - l l
· l
der Nederlandsche strafrechtspleging vergeefs de weder-
gade zoekt!
ln dit Chineesche kongsiehuis, bij den tandil LIM NA1 Ku; l
der onderneming dan werden de beide vrouwen door be- Q
klaagde aangetroffen. Wat zou hij doen? De misdadigsters,
op heeterdaad betrapt, gevangen nemen en opzenden naar
den controleur, opdat zij haar gerechte straf niet zouden j
ontgaan? lk geef toe, dat ware zijn plicht geweest. l/laar, W
Edelachtbare Heeren! de beklaagde was niet alleen assis- i
tent, hij was vóór alles mensch. Ambtelijk niet geroepen,
om misdrijven op te sporen en te vervolgen volgens de
wet, meende barmhartigheid te mogen oefenen. Het
was daarom, dat hij den vrouwen alleen beval naar zijn g
_x huis te gaan. Daar aangekomen heeft hij haar vaderlijk ii
vermaand en een huiselijke bestrafling toegediend. Immers. ­
. welk vader geeft niet wel eens zijn kind, dat stout is ge-
weest, een pak voor de billen? Evenwel bij eenig nadenken ll
zag beklaagde in, en ieder zal moeten toegeven, dat zijn
J gedachtengang logisch was, dat een dergelijke huiselijke
straf niet in overeenstemming was met de openbaarheid
van het misdrijf en bovenal, dat een zoodanige tuchtiging -
als zij dien naam mag dragen, ik voor 1nij zou haar liever
ii? correctie noemen - niet beantwoordde aan den Javaanschen F
adat. Daarom besloot hij -­ ik heb u gezegd, dat gedaagde
steeds logisch handelde ­ het verzuim te herstellen en op de
j Javaansche vrouwen een Javaansche straf toe te passen.
Wat lag nu meer voor de hand, dan dat hij,bekend met de J
ui" wijze waarop in vroegere tijden Javaansche vorsten over- lil
A;/I spelige vrouwen pleegden te straffen, zich voornam zich
even vorstelijk te gedragen? ls het immers niet het Neder- j"
landsch-Indisch Gouvernement zelf, dat hem hier ten spiegel
mocht zijn? ls het niet het streven onzer Regeering, zich
te stellen in de plaats der vroegere vorsten, tevens zooveel `
mogelijk zorg dragend, dat de bevolking naar den alouden i
adat behandeld wordt? Gedaagde besloot dus den Javaan-
c) _
i
. é '