HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 824.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

-....-t..r.. ,,,., ;,,...,.,..,....
ilä ­- 18 -- ·
_ dat die vrouwen zich in het Chineesche kongsiehuis bevon-
den, dat zij daar door den beklaagde werden aangetroffen,
i is van het hoogste gewicht. Dit immers verklaart alles, of
E liever, dit is de sleutel tot de geheele geschiedenis. Ik heb
j mij, bij de bestudeering van deze zaak, nadat het voor
Q mij vast stond, dat beklaagde het slachtoffer van een samen-
,« loop van omstandigheden was, alle mogelijke moeite ge-
ll geven en o. a. ook de feiten bestudeerd, waarvoor in Neder-
land vrouwen van slechte zeden zijn veroordeeld. Onder die
ll feiten heb ik gevonden: diefstal, afpersing, verwonding
e. d.; maar, en ik wensch met den meesten nadruk hierop
­ te wijzen, nergens heb ik zelfs een spoor er van ontdekt,
jl dat een Nederlandsche vrouw, hoe diep ook overigens ge-
zonken, aangetroffen was in een Chineesch kongsiehuis. _x
L Neen sterker, in geen enkele acte van beschuldiging wordt
zelfs de mogelijkheid van het aanwezig zijn eener zoo .
¤, zwarte misdaad verondersteld. Hoe diep ook de blanke
` vrouw moge zijn gevallen, hoe laag zij moge zijn gezonken,
met welke afzichtelijke zonden zij haar ziel moge hebben J
, bevlekt, van de misdaad, zich in een Chineesch kongsiehnis
l, te hebben bevonden, heeft zij zich steeds rein weten te
houden! Hier echter zien wij twee Jiavaansche vrouwen,
i het schuim harer natie, uitgeworpenen van haar stam, die 4;)
zelfs voor deze uiterste laagheid niet terugdeinzen. J a,
Edelachtbare Heeren! deze vrouwen bevonden zich in het
Chineesche kongsiehuis der onderneming niet alleen, maar ,
wat de daad nog afzichtelijker, wat haar in het oog van
, ieder beschaafd man afschuwelijk maakt, zij bevonden zich
-; daar in het gezelschap van het hoofd dier Chineesche kongsie, ‘ I
l` den tandil Lim NAi Km! Ik acht het beneden de achtbaar-
heid van Uwen Raad uit te weiden over het mogelijke doel,
waarmede zij zich daar bevonden. De veeljarige ondervinding
van President en Leden van dezen Raad is mij borg, dat
ik ook voor U onmiskenbaar is, hoe wij hier staan voor een
dier ontzettende misdrijven, waarvan men in de geschiedenis
t · l
r