HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 775.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

,._,___,,_,_ig‘• ···-»­· ·»­»;;W~ uw H . w. `,., . . .-.d » `__>_,,,. .. . m- .-. _,
­­ 17 -
zijn zonder uitzondering contractkoelies, een species, die
misschien natuurkundig tot het genus homo sapicns kan ge- 1
_ rekend worden, doch die geestelijk enizedelijk geheel met .
de dieren op één lijn dient te worden gesteld. De waarde, ,
1 door Uwen Raad aan het getuigenis van deze op menschen
, gelijkende beesten te hechten, kan dan ook nimmer zoo
L, groot zijn, dat niet reeds door de enkele ontkentenis van
i
1, een Europeaan, een volbloed Europeaan als beklaagde, hunne
II . i .
; verklaringen te niet zouden worden gedaan. Het was en
I is mij altijd een ergernis, dat onze wet toestaat zulke
ä wezens onder eede te hooren. Niemand toch heeft ooit ge-
hoord, dat een dier als getuige mag optreden en beëedigde
verklarin en ma atie en met brandende stok`es mumine-
g g gg » J >
lend geprevel, koeienmelk, koran op het hoof'd, of wat al «
j dwaasheden meer worden uitgehaald, en waaraan de wet
j verlangt dat de Rechter waarde zal hechten! 1) ` i
! ln de eerste plaats dan rijst voor ons de vraag: Vat i,.
l was de aanleiding tot de geinorimineerde handelingen van M jj
*! beklaa de? Het re uisitoir is hieromtrent zeer sober. Het ii
Q Q 4
eenige, wat wij er uit te weten komen is dit, dat de
Javaansche vrouwen 'lhunnro en Sami zich in het Chineesche
konvsiehuis bi' den Chineeschen tandil Lm Nm Kin der
D J
V onderneming bevonden. Meer is hier niet van gezegd. Xaar ï
mijn bescheiden meening evenwel ten onrechte. Dit toch,
’­"'" L
l 1) Zijn Chineesche tabaks-koelies menschen? Het zijn beesten, die Y
wel wat op menschen gelijken! Praat mij toch niet van uwe altruïs­ - j
tische begrippen, die zijn klinkklare nonsens. En als Chineesche koelies .
j nu eens gelijk stonden met dieren, wat zedelijkheid en geestesgaven g
1 ` aangaat, daaruit volgt toch immers niet, dat men ze mag mishandelen, .
., dat mag men een dier ook niet. Maar niemand heeft ooit gehoord, dat jl
, een dier als getuige mag optreden en beëedigde verklaringen mag
afleggen, met brandende stokjes, mummelend geprevel, koeienmelk,
koran op het hoofd, of hoe al die dwaasheden meer worden uitge-
haald, waarnaar ernstige menschen zitten te kijken te Batavia en er
. gewicht aan schijnen te hechten ook.
~ Nieuws mn dan Dag voor Nccl.-Indië, 28 Aug. 19055.
!
!