HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 806.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

kg`! u` ZZMY N, rVM·”;4ïgwTq­f'w*­T-(w*w_r~v` ryïzvw mw, ` V V V". p ___ __, `__(_,_,. -»«- r ­· ·~· Q '­ '`'" "' ” " ""` wav'; ivf);
. l
l
- 15 - ,
indien Werkelijk naar aanleiding van dit requisitoir tot ver- I
volging mocht worden besloten, de vereerende opdracht zou l I
worden gegeven, den beklaagde te verdedigen, kan ik toch ,
niet nalaten toe te geven aan den lust, op te komen voor U
zooveel verdrukte onschuld. Ik stel mij voor, dat ik, ge-
roepen zijnde den heer X te verdedigen, ongeveer het vol-
gende zou zeggen: t
Edelaehtbare Heeren President en Rechters /
Toen ik indertijd werd aangezocht, als verdediger van dezen
beklaagde op te treden, moet ik erkennen, te hebben geaar-
zeld, of ik de opdracht wel aanvaarden zou. Door couranten-
berichten en vertrouwelijke gesprekken was bij mij de ’i?
indruk - ik haast mij er bij te voegen de verkeerde
indruk ­ gevestigd, dat wij hier te doen hadden met een
dier beestachtige afdwalingen van beschaving en mensche- ll.
lijkheid, welke het uitvloeisel zijn van wat de Duitschers
,, Tropenkoller" noemen. Evenwel vond ik mij niet verant-
‘ woord, de opdracht zoo maar zonder onderzoek af te wijzen
en besloot ik de zaak eerst nader te bestudeeren, alvorens
een beslissend antwoord te geven. Ik begon dus, nadat ik ii
I mij van de beschuldigingen en van de processueele stukken
had op de hoogte gesteld, met een persoonlijk en langdurig
l onderhoud met den beklaagde. En ik moet zeggen, dat zoo
ooit, ik bij deze gelegenheid ben doordrongen geworden van lj
de waarheid van den ouden maar nooit verouderenden , j
rechtsregel der Romeinen: audiatm et altem pays! Immers iii;
was het met eenigen weerzin, en grootendeels alleen uit ll
’ plichtsgevoel, dat ik tot bedoeld onderhoud met den man, die V
op het oogenblik op de bank der beschuldigden zit, besloot, l
4 na dat onderhoud evenwel was het mij Zuee clcwius, dat nooit
l op lichtvaardiger gronden een strafvervolging is ingesteld dan
l in dit geval. ,, Tout savoir c’est tout pardonner" is een j
spreuk, U, Edelachtbare Heeren! even goed bekend als j
j Dat ik mij hier tegenover U op deze uiting van levenswijs­ j
l
l
E l