HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 789.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

M ,3; n ,0;,;- t"'“` i' ` in `ii "'if M in dit W in im il iw";
i
I
l
_. 11 .. l
bracht, ten gevolge van welke gewelddadigheden PAIMAN
verscheidene blauwroode striemen en ronde wonden heeft i
bekomen, waarvoor hij eerst gedurende drie dagen in het ,
hospitaal der onderneming en daarna in de Gouvernements­ ‘
ziekenverpleging ter hoofdplaats Medan, waarin genoemde ,
inlander zich nog bevindt, is moeten worden opgenomen, l
zijnde PAIMAN nog niet van zijn wonden genezen, evenmin ‘
tot werken in staat, zoodat evenbedoelde slagen een ziekte l
of onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid van meer dan W
twintig dagen hebben ten gevolge gehad;
2°. in de maand September 19 .. of kort te voren, dan _
wel kort daarna, den Javaan Rum, insgelijks omdat deze
van de onderneming was weggeloopen, bij den nek gegrepen, ri
~ diens hoofd tusschen zijn beenen gekneld en daarna achter- V;
eenvolgens met een eind dubbel gevouwen touw, ter dikte ii
van den pols van een inlander van middelbare grootte, ver- ii i
seheidene slagen op den rug toegebracht heeft; vervolgens
].{lï.AN met zijn ­- verdachte’s - op zijn kantoor aanwezige
electriseermachine geëlectriseerd en hem ten slotte met
bovengemeld eind touw (tali­blati) zoodanig op den rug iii
geslagen heeft, dat het bloed dien inlander langs den rug
vloeide, ten gevolge van welke slagen Ram bloedroode
‘ striemen en wonden op gemeld lichaamsdeel heeft bekomen, Z,
i· . waardoor hij gedurende ongeveer twee maanden in het hos-
pitaal der onderneming verpleegd is moeten worden, gedu- A
rende welk tijdsverloop genoemde inlander ziek, althans
onbekwaam tot persoonlijken arbeid is geweest; ij i
· C. nu ongeveer .... maanden geleden den Javaanschen
li contractkoelie Sommoio, somtijds Mmio en wel eens Keomo- i
iïENeooLo genoemd, op het terrein benoorden de fermen-
teerschuur der onderneming voormeld, met een eind dubbel
gevouwen touw (tali-blati) of met een dikken rotanstok
moedwillig verscheidene slagen op den rug heeft toege- I
bracht met het noodlottig gevolg, dat het rechter­schouder­
blad van Sonnnaumo is gebroken, in diens vierde linker- en
a