HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 732.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

-0- .,,.,...r;e,..;,...·..,.,..«.;.«..~i.~:..ms..ï.ï:;:1;;.;in ...,.-...asa.-eä,:iï£lä­;;ïiïïggäïàxeçïiggmx;. ,3 , .~v.· ,b;.ï£.: .-...,, . ,,t» ii?
. _ 10 _.
Ill. den inlander SARIDJAN of REDJAN, die op het werk
gemankeerd had;
_' hebbende de verdachte:
10. alvorens hen te doen aansluiten, Mxonn en Isimr mis-
handeld, immers:
cz. den eerstgenoemde, nadat deze door Batakkers op de
onderneming was teruggebracht, met het handvat van een
E dikken rottanstok wel een twintigtal slagen op diens rug
1 toegebracht;
i Z1. den laatstgenoemde, toen deze voor het oppasserhuis
f op het voorerf der administrateurswoning gebracht werd,
met een dikken stok dan wel met een stuk hout zoolang
op diens blooten rug gebeukt, totdat genoemde inlander in
zwijm gevallen is en bloed opgaf; i
20. llIOEN, die met de rechterhand aan het benedeneinde
van bovenbedoelden paal was aangesloten, zoodat hij niet
ll, staan of liggen kon, gedurende dertig uren;
Iimr, gedurende veertien achtereenvolgende nachten, tel-
kens van zes uur ’s avonds tot den volgenden morgen zes
uur, terwijl hij overdag gedurende veertien achtereenvol-
gende dagen op het terrein van de oppasserswoning in de
;?` zon moest staan, zoogenaamd ,,did_jeinoer", en
Siiiiinmx gedurende minstens twaalf uren achtereenvolgens, i
l namelijk van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s morgens, in F. _
geboeiden toestand in voormeld oppassershuis gelaten, alzoo
wederrechtelijk van hunne vrijheid beroofd of gevangen
gehouden;
B. moedwillig in zijn kantoor op gemelde onderneming: .
10. op den 11***1 of 15d°“ Juni 19 .. ten omstreeks negen i‘
ure ’s voormiddags, den contractkoelie P.-i111.i1~1, omdat deze
1 van de onderneming was weggeloopen, met de linkerhand
bij de haren gegrepen en daarna met een dubbel gevouwen
,' touw ter dikte van den pols van een inlander van middel-
bare grootte, met de rechterhand en met groote krachts-
inspanning een twintigtal slagen op diens rug heeft toege-
( ? l