HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 9

JPEG (Deze pagina), 887.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

7
geworden, bij al deze goocheltoeren van het Materialisme, dat we
` behoorlijk aan ’t philosopheeren moeten, om materialist te kunnen ·
_ heeten. Met andere woorden: als er eens werkelijk niets anders l
bestond dan materie, stof, zou er geen ...... Materialisme kunnen
bestaan! Het Materialisme als d e n k s y s t e e m kan als zóódanig
‘ alleen dàn bestaan, wanneer zijn leerinhoud ..,... onwaar is!
Maar bezien we eens een enkel onderdeel.
Het denken zou volgens ’t Materialisme zijn, zooveel als ’t phos-
phorlichten van de hersenen. Materialistisch doorgeredeneerd zou
daar dus uit voortvloeien, dat wie de grootste en de meeste hersenen
’ heeft, dan ook de beste gedachten bezat. Zoo zouden dan wal-
visschen en olifanten grooter wijsgeeren zijn, dan b.v. Feuerbach
en Haeckel! Over ’t algemeen hebben visschen veel phosphor
k· in hun vleesch, en ...... ze zijn ’t naast verwant aan de oesters!
§ Maar nog iets erger: de groote natuurkundige Liebig heeft ver-
l klaard, dat de hersenen in ’t geheel geen ,,phosphorus" bevatten,
( maar slechts phosphorzuur, niet in staat tot zulk een opflikkeren!
Ook zouden, volgens dit beginsel, onze beenderen, die 400 maal
meer phosphor bevatten, dan in onze hersenen (volgens ’t Mate-
rialisme!) aanwezig zou zijn, de verstandigste gedachten hebben!
O zeker, gal kan zich afscheiden van de lever, wijl ze stoffelijk is,
maar ’t bewustzijn is soortelijk van de hersenen onderscheiden.
Hier gaat deze vergelijking dus niet op. ‘
Hierbij klemt nog de vraag: hoe en waarom deze ,,phosphor"
alleen in de ni e n s c h e l ij k e hersenen is geraakt tot zulke ver- A
heven denkbeelden als over God, ziel, eeuwige dingen, ja, als
. over ...... Materialisme zelf! i
Nog meer. Bestaan deze in de werkelijkheid: God, ziel, eeuwige F
dingen? Vo·lstrekt niet, antwoordt het Materialisme. Maar eilieve,
hoe komt deze ,,ongelukkige phosphor" dan tot dergelijke dwaas-
heden? ls dit alles ,,priesterbedrog"? Zoo ja, hoe kwam het dan,
dat die phosphor zoo iets verzon; en hoe, dat zoovele ,,domkoppen"
r daaraan geloof sloegen?
ij En zoo konden we voortgaan, indien ons bestek dit gedoogde.
I Het Materialisme heeft (natuurlijk) vruchteloos gepoogd, om de
j psychische verschijnselen uit physische oorzaken te verklaren. Noch i
j het leven zelf (waarover straks iets meer), noch de wet der oor-
‘ zakelijkheid, noch de oorzaak zelf, plus de doelmatigheid der
; dingen; noch het bewustzijn, noch de gewaarwording, noch de
l C