HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 8

JPEG (Deze pagina), 836.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

klaar. Gelooven moet ge in het stelsel, als de beste. Het is
in zijn wezen geen proefondervindelijke waarheid, bewezene erva- `
ring, maar philosophie, in den sl e ch ts t en zin van het woord. _
Om b.v. te kunnen zeggen, gelijk het Nlaterialisme doet, dat de her-
sens de oorzaak van het denken zijn, moet men gedacht en gephilo-
sopheerd hebben. Als het Materialisme leert, dat de gedachten uit ‘
, de hersenen voortvloeien als een product van stofwisseling, gelijk
j de gal van de lever, of de urine van de nieren, dan is het tot die
j stelling alleen kunnen komen, door een denkende werkzaamheid,
die aan die stelling voorafging, een werkzaamheid dier ziel, wier
F bestaan juist was geloochend. ’
Maar voorts: het Materialisme wil geen wonderen, en geen ,,ge-
looven", en kortom geen aannemen van iets, dan alleen van wat
,,bewijsbaar"(!) is. Maar wie heeft nu ooit een atoom gezien? k·
j Het aannemen van atomen is eenvoudig een werkhypothese. Wie t
j daarenboven aan die atomen toekent ,,eigenschappen" als eeuwig, l
onvernietigbaar, kracht, ,,denken" zelfs, (zooals in den lateren tijd j
j geschiedde) enz., die verlaat met reuzenschreden toch eigenlijk en
W feitelijk het terrein van Materialisme, die ,,w e rkt" met dingen,
welke met zuiver Nlaterialisme zich immers niet verdragen.
Dan, w àt is stof? Verklaren doet men hier niets! De fout is
bij al deze denkwijzen, dat men meent de dingen te kunnen, te
moeten verklaren. En zie, dit is het juist, wat onze ,,opgave" te
boven gaat. We moeten de nederheid leeren betrachten, van niet
te kunnen verklaren; dat het juist onze adeldom zal zijn, het
mysterie te beleven, te beleven in God.
Er is echter nog meer! En waaruit duidelijk zal worden, dat men .
waarlijk geen materialist moet worden, omdat men aan geen won-
deren gelooft. Want hier moet ge voor elk verworpen bijbelsch
wonder, tien andere in de plaats aanvaarden.
De stof is de God der materialisten; en die stof zou (let wel
z u i v e rm a t e r i a l i s t i s c h gedacht!) uit zichzelf de pracht-
wereld der dingen hebben voortgebracht. Wat een wonder- ij
bare stof is dat! Die louter stof zijnde, het niet-stoffe- ij
lijke uit zichzelf produceert; het niet-stoffelijke als denken, wet-
· matighei·d, geestesleven, ja, het org an i s c h e le v e n z elf. ja V
wel, zegt men, maar dat alles is ook niets dan stof. We zullen eens j
even een paar zaken ervan onderzoeken. ‘
Het moet den doordenkenden lezer toch al reeds duidelijk zijn ;
!