HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 5

JPEG (Deze pagina), 843.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

Ten opzichte van onze wereldbeschouwing betreffende de ge-
schapene wereld is de tegenstelling tusschen schriftuurlijk geloof
en materialistisch ongeloof drieledig.
Wie door genade het: ,,lk geloof in God den Vader, den Al-
­ machtige, Schepper des hemels en der aarde", belijdt, weet, dat
de wereld door het scheppende woord Gods is voortgebracht, en
van den Logos (den Zoon, joh. l :3) is doorwoond; weet, dat in
die wereld soortelijk van elkaar onderscheidene terreinen zijn, die
ná en naast (niet uit) elkaar zijn ontstaan; weet, dat de kroon op
Gods werken is de schepping van den mensch als B e el d G o d s.
,,ln den beginne schiep God den hemel en de aarde"; met dit
· wonder vangt de historie aan. Alle worden rust in het zijn Gods,
en het gewordene is tweeledig, hemel en aarde; geest en stof.
Geen monisme; en allerminst eeuwige stof.
En die geschapene ,,wereld" wordt in zes dagen verder voltooid.
j Wat vooral van beteekenis is, om ons te leeren, dat in de eenheid
een veelvuldige verscheidenheid is; die dan ook in God ze-lf, als
den Drie-Eenige, weer haar grond en bestand vindt. En deze ver-
i scheidenheid is niet uit ,,zichzelf" ontwikkeld, maar telkens riep
j Gods scheppenid woord (de) afzonderlijke soorten te voorschijn.
Er zijn om zoo te zeggen verschillende sporten op den ladder der
schepping; op den bovenste staat de mensch. Maar die soorten
j wijzen wel van onder af reeds naar elkaar heen. Er is alzoo archi-
tectuur in Gods werken; maar ze zijn niet door zichzelf uit elkaar
` ,,uitgevl0eid", geëvolveerd.
, En ten derde wijst de H. Schrift er nadrukkelijk op, dat de mensch
de kroon en spits der scheppingswerken Gods is; niet uit het dier
j ontstaan, maar als van ,,Gods geslachte", een eigensoortig wezen
' vertoonend, Beeld Gods zijnde.
Tegenover deze drie specifiek christelijke of theïstische elemen-
ten onzer wereldbeschouwing, staat nu de trits der schijn-weten-
schap van het stofvergodend ongeloof, hetwelk leert tegenover de
scheppingsdaad zelf: Nl a t e r i al i s m e; tegenover de leer der
afzonderlijk geschapene soorten van schepselen: Ev o l u t i o -