HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 25

JPEG (Deze pagina), 791.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

Van denzelfden schrijver zijn nog verschenen: '
E Mozes door God afgewezen, leerrede over Deut. 26 :3a.
‘ De Roepstem van de roede Gods. Tijdpredikatie bij het uitbreken
van den Europeeschen oorlog; over Micha 6 :9.
Het Engelenlied van Bethlehem, beluisterd van de slagvelden van
l Europa; leerrede over Lucas 2 : 13 en 14.
Een Onittroonde Koning. Tijdrede over den wereldoorlog.
Verharding onder de oordeelen Gods. Tijdpredikatie betreffende
Neêrlands afval en verharding over Ex. 9 :27, 28 en 34. j
De Europeesche oorlogsbrand en de Christelijke wereldbeschou-
1 wing.
[ Beginselen en Belangen.
; De Theosophie en hare Dwaalleer. (Een critische verhandeling). (
’ Een Gebedsklacht onder de Oordeelen Gods. Tijdpredikatie over
_ jer. 14:19b, 20 en 21.
Het Gezicht der vier Paarden. Tijdrede over Openb. 6 : 1-8.
t De Ondergang der eerste Wereld, beeld van het toekomstig Eind-
gericht; over Matth. 24 :37-42.
v Lijkverbranding.
Uit het Zieleleven. (Een practicale verhandeling).
De Barmhartigheid in het licht van het Christelijk geloof.
De Brief aan Pergamus. Leerrede over Openb. 2 : 12-17.
De Moraal in het zevende Gebod. (Groot formaat).
De Moraal van het Humanisme en van het Chr. geloof, in haar 1
beteekenis voor de opvoeding der jeugd. 1
Vrijzinnige Staatkun·de. (Uitvoerige verhandeling).
,,Naarstiglijk komen" (naar Zondag 38).
De Hedendaagsche sociale Beweging in hare beteekenis voor de j
komst van het Koninkrijk Gods.
Het Sociale Vraagstuk en de Staatsbemoeiing. (Uitvoerig, critisch). j
Doe dat, totdat Hij komt (een practicale verhandeling over het
, godvruchtig avondmaalvieren). Groot formaat. t
De Plaatselijke Vereeniging der Gereformeerde Kerken. i
De Gereformeerde Geloofsleer. (Een handboek). l
· ·· Calvinisme en Hooger Onderwijs. t
Christelijke Wetenschap en de Opleiding tot Arts.
> Christelijke Wereldbeschouwing en de moderne Arbeidersbewe­ (
T ging. (Drie voorlezingen). l
»· De Moderne Theosophie (een uitvoerige critische studie).
Het Spiritisme ,, ,, ,, ,, l
l
1
. l
j E
l