HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 20

JPEG (Deze pagina), 899.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

' 18
lijke ,,stamvaders", die men Pliopithecus heeft genoemd, bestond
uit een gevonden ...... onderkaak, plus de bovenste ·-
k i e z e n! Knappe photograaf, die daarvan een goedgelijkend por- .
tret van den beroemden oorspronkelijken bezitter zelf kan te voor-
schijn tooveren. Inmiddels heeft echter de bekende geleerde Zittel
medegedeeld, dat deze resten afkomstig zijn van een dier, dat ”
doodgewoontjes tot de ...... tegenwoordige aapsoort behoort. j
De tweede heet Dryopithecus. En wat heeft men van zijn ver- ·
steend geraamte gevonden? T w e e 0 n d e r k a k e n, pl u s N
een dijbeen. ’t ls bespottelijk; dat heet nu: goed behouden
versteend geraamte. Maar de bewijskracht is bovendien totaal af-
wezig. Grandy heeft vastgesteld, dat dit dier geen ,,voorvader"
kan zijn geweest, daar de tegenwoordige Chimpansé ,,veel dichter" -
bij den mensch zou staan. Derhalve kan de Dryopithecus niet heb-
ben behoord tot een ondergegane tusschenschakel­soort.
De derde wordt genoemd Palaeopithecus. Zijn ,,goed behouden
versteend geraamte" bestaat uit ...... é é n k a a k e n é é n k i e si
Voila tout! Verder commentaar totaal overbodig.
ln 1891 meende men gelukkiger te zullen worden.
De heer Eugène Dubois had op java dan toch wezenlijk de
ontbrekende tusschenschakel gevonden. De restanten van het dier
waren één ...... tand en ...... een schedeldak. 15 Meter van de
plaats verwijderd, waar men deze ,,belangrijke" vondst had gedaan,
vond men later nog een lin k e r d ij b e e n. Of dat er nu werkelijk
bij behoord had? Wie zal ’t ooit uitmaken. Maar wat leelijker was,
de zaak werd in Duitschland, Frankrijk, Engeland, Nederland druk
besproken, en op het 3e internationale Zoölogencongres te Leiden
in September 1895 tot deze beslissing gebracht, dat wetenschap-
pelijk werd uitgemaakt, dat deze vondsten ...... waardeloos voor het
beoogde doel waren gebleken.
De kroon op alles spant de mededeeling van Prof. Klaatsch in
1908: menschen en apen saam zouden afkomstig zijn van de z.g.n.
,,Chirotherien" of handdieren. Dat zouden dan beesten zijn ge-
weest van welke wij niets anders kennen, dan (let op, lezer!) `
‘ ...... de afdruksels hunner pooten, welke afdruksels zij hier
en daar in Europa en in Afrika hadden achtergelaten! Hier kan
niets tegen op. Uit het ,,afdruksel" van een poot van een of ander
beest uit vroeger eeuwen, het beest zelf en heel de wordingsge- L
schiedenis zelfs van zijn ,,nakomelingschap" aan te wijzen, ­- inder-