HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 17

JPEG (Deze pagina), 886.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

15
afsgtamming en wezen. Plastisch geredeneerd, het Darwinisme heeft
ons willen leeren, dat we afstammen van de ,,apen". Van huis uit is
derhalve ons wezen en onze natuur ,,bees·tachtig".
Hier vinden we met de christelijke, bijbelsche leer over oor-
_ sprong, wezen en bestemming des menschen een diepgaand ver-
schil. De ,,zedelijke" kwaliteit des menschen, met andere woorden,
(daarom sprak ik van Ethiek) is hier in geding.
Het Darwinisme, alzoo geheeten naar den bekenden Engelschen
geleerde Charles Darwin, heeft in de vorige eeuw eerst grooten i
opgang gemaakt. Niet dat Darwin de Evolutieleer zelve zou hebben
uitgedacht; maar hij heeft gemeend in staat te zijn, en ook ernstig
getracht, deze leer mechanisch te verklaren.
De verscheidenheid der soorten zou ontstaan zijn, behalve door
toeval, door natuurlijke teeltkeus en erfelijkheid. ln ’t kort wil dit,
populair vertolkt, zeggen, dat in den strijd om het bestaan, de
zwakkere individuen zijn ondergegaan, de sterkere in stand ge-
bleven; deze hebben daardoor zich al beter eigenschappen ver-
worven, die hun nakomelingen zouden hebben overgeërfd; deze ~
hebben op hun beurt dit proces voortgezet. Een proces, dat met
natuurlijke teeltkeus hand aan hand ging; n.l. de mannetjes kozen _
de beste wijfjes, en doodden daarbij de zwakkere mededingers.
Zoodat allengs verbeterd en verbeterend een hooger soort zou zijn
ontstaan. Ten langen leste is in een proces van duizenden en tien-
duizenden jaren, uit dit proces niet alleen een zeer ,,ontwikkeld"
diersoort ontstaan, maar uit dat diersoort ook de mensch.
Het behoeft weinig betoog, dat de godloochenaars aan zulke
,,w­e·tenschap" gaarne hun dankbare hul·de brengen. De betee- p·
kenis van Darwin uit dat gezichtspunt is dan ook niet slechts, dat
hij de Evolutieleer nog een stap vooruit zou gebracht hebben, maar t
dat hij voor de verhevenheid van den mensch een anderen oor- j
sprong zocht aan te wijzen, dan Gods Woord ons doet; en hij ·
alzoo den godloochenaars en bijbelverwerpers een ,,hypothese" t
had verschaft, die zij maar al te gretig en allesbehalve kieskeurig .
" aanvaardden. E
De waarde van Darwin’s leer is eens kenschetsend geteekend
in dit woord: ,,Darwin heeft ons totaal niets verklaard noch bewe-
.ç zen; maar slechts heeft hij ons laten hooren, hoe hij de wereld in l
mekaar zou gezet hebben, indien h ij God ware geweest". Darwin
zelf was eerst nog ,,geloovig"; hij nam het bestaan Gods nog wel g