HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 16

JPEG (Deze pagina), 822.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

14
de levende God als de God des levens; de God der geesten van
alle vleesch. En in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij.
Voeg bij al deze dingen nu nog het volgende, en we hebben
voor ons bestek genoeg om het Evolutionisme in al zijn onhoud-
baarheid af te wijzen.
Deze evolutie toch zou in de millioenen jaren voor den aanvang °
der ons bekende geschiedenis hebben moeten plaats gevonden;
maar dan moesten de aardlagen overvol wezen van overblijfselen
van gelukte, en vooral van ...... mislukte proeven en overgangen.
En ...... geen spoor ervan is te vinden.
Evenals het Materialisme, is ook het Evolutionisme reeds het
brandmerk van onhoudbaar, onwetenschappelijk en
o n t o e r e i k e n d tot wereldverklaring op het voorhoofd gedrukt.
Niet door verklaren, alleen door ,,geloof" verstaan we, dat
de dingen door God den Schepper zijn tot aanzijn geroepen, en
door Zijne voorzienigheid nog worden onderhouden en geregeerd.
Ook wat aangaat de veelvormigheid, de variëteit der dingen. Om-
dat God de wereld schiep door den Zoon (zie joh. 1) den Logos,
vinden we alle ideeën tevoren in God. Naar die veelheid en rijkdom
Zijner ideeën schept Hij levensvolheid, in 0 n t p l o o i `i n g (voor-
zie·nigheid) van het gesohapene tot rijke variëteit; en dit alles door-
dien de schepping van den Zoon, den Logos doorwoond, vanuit de
eeuwigheid steeds verrijkt wordt; de dusgenaamde ,,prae‘formatie"
aller dingen ligt principiëel beschouwd niet materiëel in de atomen
en cellen zelf in, maar ligt ideëel in de schepping Gods des Vaders,
als door den Zoon, den Logos. Uit God den Vader is ·het zijn der
dingen, uit God den Zoon het zóó-zijn; uit God den H. Geest het
afzonderlijke zijn en ook het bewuste zijn. Of wilt ge ’t anders:
uit God den Vader de materie, uit den Zoon de soorten, uit den
H. Geest de individuen, de individualiteit.
we * =x«
Ill. Het Darwinisme. ‘ _
Als ik het Darwinisme noemde (zie boven) de ethiek van het
· Materialisme, gelijk het Evolutionisme er de dogmatiek van ge-
naamd is ­- bedoel ik dit natuurlijk bij wijze van begripsspeling,
ziende op de populaire practische aanwending van het Darwinisme. {6
Namelijk, het Darwinisme is in de practijk van nog al beteekenis
geworden, met oog op de leer van den mensch, betreffende zijn