HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 14

JPEG (Deze pagina), 911.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

12
ontstaat uit doode stof, blijft er, naar Büchner’s eigen woorden,
nog altijd een ,,gat" in het systeem. - Vermakelijk zelfs wordt het it,
te zien, hoe men al gepoogd heeft dit ,,gat" te stoppen. jaren V
geleden deed Huxley een geweldige ,,ontdekking". Door ,,zeer `jj
zorgvulclige(!) onderzoekingen" had hij ontdekt, dat op den bodem
der zee groote hoeveelheden vrij levend protoplasma zich bevon- Q
den, die saamgesteld waren uit een klein, zeer eenvoudig, levend
slijmklompje. Hier had men het lang gezochte. Dat was een proeve
van leven, dat uit doode stof ontstaat. Het werd aan Haeckel ge-
wijd, en naar zijn naam genoemd. Bathybius Haeckelii, zou het
heeten. Een fleschje, gevuld met dit ,,oerslijm", dat leven bevatte,
leven uit zichzelf ontstaan (generatio spontanea), werd aan Hae-
ckel vereerd. Kinderlijk blij was de man er mede. Hier hebben
we nu ’t bewijs, riep hij er van uit, dat leven uit zichzelf ontstaat,
uit doode stof. Al de wonderen en wereldraadselen in een fleschje!
Maar och arme, bij nog ,,zorgvuldiger" onderzoekingen kwam
, men tot de mistroostige ontdekking, dat ’t heele geval waardeloos
was; wat Huxley voor ,,oerslijm" had gehouden, bleek niets an-
ders te zijn, dan ...... de geleiachtige neerslag van gips ! !
Evenmin als het het leven kan verklaren, weet het Ev·olutionisme
een antwoord te geven op de vraag: vanwaar de orde, de wet- en
doelmatigheid der schepping? Zonder godsgeloof is zijn leer ten
eenenmale ontoereikend. ,,Toevallig", ziedaar het groote niets-
zeggende woord, dat alle beweging, verbinding, ordening, opbouw
enz. enz. in de wereld zal moeten verklaren. Begrijpe het, wie het
kan. Hoe komt het, dat uit al die millioenen atomen en moleculen
nu juist een geordend heelal ontstaat, als er geen dirigeerend in-
tellect wordt erkend? Men kan evengoed leeren, dat uit een ,,t·oe-
vallige" worp van een millioen letters een vloeiend geschreven ,
boek ontstaat; of dat uit het neerwerpen van eenige duizenden stee-
nen een paleis verrijst. En hoe komt het, dat uit die atomen en
cellen dan de ééne maal een boom, de andere maal een rots ont-
staat, en dat bij den een dit toevallige spel een blauw, bij den ander
een bruin oog heeft geformeerd? Niemand verstaat het; de Evo- . (W
lutieleer zelve ook niet! De Hoogleeraar Reinke heeft dan ook voor Y
' eenige jaren reeds erkend: zonder een God is ’t niet te verklaren.
Desgelijks getuigde ook de Engelsche geleerde Romanes, eerst een
aanhanger van Darwin.
Wijsgeerig geredeneerd, is ’t s y s t e e m niet minder totale on-