HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 13

JPEG (Deze pagina), 880.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

)? ?
l 11
1
i wereld, het gansche heelal, met al wat is en zijn zal, is voortgeko-
A1 men in ontwikkelingsproces uit schier onwaarneembare gassen,
‘ atomen, en hoe ge het verder noemen wilt.
1* Zoo zegt de botanicus Schleiden: het leven heeft w a a r s c h ij n-
, l ij k(!) het allereerst zijn intrede gedaan in den vorm van een klein
" slijmerig klompje.
1 Alles wordt teruggeleid tot het kleine, maar dat vereenvoudigt
de zaak toch heusch niet; en verklaart evenmin iets. V a n w a a r
, is datkleine dan? En hoe kwam het in beweging? En
ik vanwaar is het, dat als het in beweging komt, het zich zóó d o el-
{ matig en ordelijk ontwikkelt; en hoe komt door beweging en
E draaiïng enz. leven uit het levenlooze voort? Deze vragen worden
{ wèl verschoven, maar niet beantwoord door te spreken van ,,in
gi den loop van millioenen jaren". Men kan er net zoo
1 veel millioenen van maken, als men slechts verkiest. Het doet aan
l ’t begrip ,,eeuwig" niets af, en plaatst ons in een ,,vorig" tijdperk
bij vernieuwing voor àl dezelf·de moeilijkheden en vragen.
Merkwaardig is dan ook, hoe de evolutie-theorie ,,werkt" met
tientallen hypothesen (onderstellingen), en het telkens heet: to e-
v al l i g geschiedde dit, en to e v al l i g gebeurde dat; men
moet aannemen aldus, en indien we onderstellen dat 1
alzóó, enz. enz. ’t ls alles even vaag en ...... onverklaard.
Zeker, men heeft gevoeld, daar is in alle verscheidenheid een 1
grond van éénheid; het is de verdienste van de Evolutieleer, dat
zij oog heeft gehad voor de éénheidsgedachte in Gods rijk-geor-
dende schepping. Alleen maar, toen het aankwam op de vraag:
hoe zullen we een basis vinden, waarop we die eenheidsgedachte i
construeeren kunnen? ging ze radicaal fout. j
O zeker, de Evolutieleer heeft menigmaal belangrijk werk ge-
leverd inzake de verwantschaps-ontleding. Maar haar hoofdfout
blijft, dat zij een b e schrij vin g van het ontstaan der dingen
uitgaf voor een v e r kl a ri n g ervan.
, En dan nog: welk een beschrijving! j
"" Het Evolutionisme heeft ons nog nimmer kunnen v e r kl a r e n,
i ` wat leven is, en hoe het ontstaat. Men kan leven wel b e s c h r ij-
v e n, als te zijn datgene, wat werkt uit zichzelf; maar verder ge- X
jj raakt men niet. Ook ontstaat geen leven zonder leven. Het orga- j
nische is uit het anorganische niet af te leiden. En als Materialisme 1
en Evolutionisme in gebreke blijven, het bewijs te leveren, dat leven er
· 1
.