HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 12

JPEG (Deze pagina), 854.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

j I
l l
[
l
l ;
l 10 ‘
l r
Q stelling van zaken daarenboven geheel op hypothesen (onderstel-
j lingen) gebouwd. «
Y Men begon met de natuurwetenschap. En leerde, dat in den weg
van geleidelijke ontwikkeling het levende uit het levenlooze, het li
l organische uit het anorganische, de mensch uit het dier, het be- _L)
wuste uit het onbewuste enz. was voortgekomen. Wanneer was
deze evolutie (uit-wikkeling) begonnen? ja, feitelijk nooit. Ze (
dient voorgesteld als eeuwig te zijn. Indien ze toch niet van eeuwig-
heid ware, moest men aan een God, Schepper, gelooven. En die j
moest juist geloochend. Zeker, er zijn wel aanhangers van de {
Evolutieleer, die leeren, dat God de eerste gassen, atomen of stof- j
deeltjes, heeft g e s c h a p e n, en dat nu verder alles zich ·daaruit
ontwikkeld heeft; maar dan komt men toch o. a. voor twee groote `;
onoplosbaarheden: &
le. Het anorganische en het organische, het onbewuste en het j
bewuste, het levenlooze en het levende, zijn door zulke Evolutie- ‘
leer niet uit elkaar af te leiden.
2e. En wat den mensch zelf in ’t bijzonder aanbelangt, wat
hem tot mensch maakt, zijn ziel met haar krachten en vermogens,
met haar oorspronkelijke deugden, - zij kan niet zijn product van
een stoffelijk proces.
Met zuiver Evolutionisme redt men het op deze twee punten
niet. Ook leidt zulk een beschouwing tot een Deïstische wereld-
beschouwing; de leer eener absolute scheiding tusschen God en
wereld.
De consequente aanhangers van het Evolutionisme zijn dan ook
in den regel ongeloovig. Er is geen God-Schepper. Alles heeft
eeuwig bestaan; en het ontwikkelingsproces is eeuwig aan den
gang. Hierbij nog van God te spreken, zou slechts kunnen op de
wandrochtelijke manier van pantheïsme (het al is God).
Deze Evolutie-theorie heeft men nu voorts pogen toe te passen
op de methode van alle andere wetenschappen. Ook op de religie.
Alles is, wat het thans is, door geleidelijke ontwikkeling en uit- je
groeiïng van het hoogere uit het lagere. Maar dàt zou ons te zeer j j
· buiten ons bestek brengen, wilden we dit alles breeder toelichten.
We bepalen ons tot de grondbeginselen.
Nog eens: het consequente Evolutionisme wil ons dus doen ge-
looven, dat in den loop van millioenen en nogmaals (niets kos-
tende!) millioenen jaren alle thans bestaande leven, de groote