HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 11

JPEG (Deze pagina), 806.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

* 1
l
E l
l l
X 9 T
VL van het Nlaterialisme onopgelost staan. En de stoffen, waaruit we
dan bestaan, zouden 14 in getal zijn. Geen hunner afzo n d er-
lijk heeft op zichzelf bewustzijn; nu wel als ze verbonden zijn?
· Hoe maakt het Nlaterialisme dit klaar?
l_ Genoeg voor ditmaal.
‘ Wat de materie tot materie maakt (want inderdaad ze is won-
derlijk) is te danken aan iets, dat b uiten de sfeer van het Ma-
terialisme ligt.
Het Nlaterialisme is dan ook in de wetenschap reeds lang als
humbug uitgeworpen. Al doet het in dubbeltjes-boekjes van Dage-
raads­vereenigingen en diergelijke nog opgeld.
Thans viert de reactie reeds hoogtij. En dweept men in de on-
W geloofskringen al meer met een psychisch-monisnie, van panthe'is-
tischen aard. Dat wil zeggen: rnen leert, dat in stee van stof,
materie, alles in zijn inwezen juist ziel (psyche) zou zijn; en dat
j in het wordingsproces der dingen God zelf wordende is. We
j` kunnen ook hierop thans niet breeder ingaan.
Inmiddels, waar men in gebreke moest blijven het wezen der
dingen te verklaren, zoekt men op een tweede baan rust voor zijn
denken, in ·de z.g.n. Evolutieleer. Kunnen we het wezen der dingen
niet verstaan, we zouden naar deze leer toch de veelheid en ver- (
- scheidenheid kunnen verklaren. j
V
ll. Het Evolutionisrne.
Dit houdt zich bezig met het wordingsproces; niet een z.g.n. 3
verklaring van het ontstaan der onderscheidene soorten; met het j
vraagstuk van de veelvuldigheid der dingen. -- Wil het Materia-
lisme ons leeren, dat het wezen van alle zijn is stof, materie, deze ;
Evolutieleer tracht ons te beschrijven en te ,,verklaren", hoe die
_ materie tot al zijn veelvormigheid van verschijning is geworden. ,
Met andere woorden, zij leert dat de dingen, die wij naast elkaar j
A j zien, ná en uit elkaar zijn geworden. Reeds in de oudheid kende [
l men in beginsel deze theorie. Reeds Thales (650 j. vóór Chr.) en "
Anaximander namen aan, dat dieren en menschen uit ,,lagere" jj
, wezens zouden zijn ontstaan. In den nieuweren tijd is deze leer
j ,,gepolijst" geworden, en met overtuiging voorgedragen door man-
' nen als Kant, Lamarck, Ernst von Baer en vele anderen.
Deze Evolutieleer is door en door een philosophie; een voor- jj
l
`
il
ll
ri