HomeMaterialisme, evolutionisme, darwinismePagina 10

JPEG (Deze pagina), 825.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 21.74 MB

l
l
`« l
r
l
8 j
wilsvrijheid enz., zijn op materialistische wijze te verklaren. In- VL
tegendeel, het materialisme heeft al die dingen door haar verkla- r
ringen zoodanig ...... ,,verduisterd", dat ze nog wonderlijker zijn
geworden.
Zeker, de ziel is menigmaal voor haar werkzaamheden afhanke­ j
lijk van het lichaam. Gelijk de vioolspeler van de viool. Toch is de .
, vioolspeler niet uit de viool af te leiden, noch de viool zelf is hij.
j En zóó redeneert toch feitelijk het Materialisrne. Neen, het is de
innerlijke, onzichtbare rnenseh, de ,,geest des menschen" te noemen,
die denkt door zijn hersenen, ziet door het oog enz. ja, de occulte
wetenschappen mogen nog veel zuivering eischen, toch hebben die
de laatste jaren onornstootelijk aan het licht gebracht, dat de ziel
menigmaal onafhankelijk van haar omhulsel, de stof, kan werkzaam l
zijn. Neem b.v. het sornnanrbulisrne; de telepathie, de clairvoyance
enz. enz., zij alle tasten het Materialisme in zijn wezen aan! Meir
zie hierover meer in mijn boek over ,,Het Spiritisme". j
Wie als materialist zou willen zeggen: ik heb het gansche heelal j-
doorzocht, en nergens een God gevonden; het gansche liclraarn i
heb ik doorvorscht, maar nergens op de punt van het ontleedrrres
een stukje ziel medegebracht, ­- die bewijst wel zijn dwaze
geestigheid, rrraar niet de waarheid van het Materialisme. Zeg dan
evenzeer: in de hersenen is nooit de gedachte, en in het hart zijn _
nooit de aandoeningen gevonden. Dat hersenen denken is voor geen j
zinnen waarneembaar.
Ik mag niet te breed worden, maar nog ééne opmerking.
De geleerde Du Bois-Reymond heeft openbartig en... w eten-
s ch a p p el ij k beleden: er blijven zeven raadselen over, die het
materialistisch denken niet kan ontcijferen. Bewustzijn en zelf-
bewustzijn nemen daarbij een eerste plaats in. Deze kan het Ma-
terialisme niet verklaren. Ne weten allen dat ,,ik" ,,ik" ben. De
mensch alleen kan nadenken over zijn eigen denken en over zich-
zelf. Wie kan het verklaren, ,,verklaren" weet ge? - En dan ·de `
continuïteit van het ,,ik". Dat ik weet, dat ik dezelfde persoon ben ,
van voor b.v. 20 jaar, terwijl we toch wetenschappelijk vaststellen,
dat er geen enkel s t of deeltje van vóór 20 jaar in mijn lichaams­ l
` bouw meer aanwezig is, dank zij het onophoudelijk voortgaande
stofwisselingsproces. Het ,,ik ben", en wel datzelfde ,,ik", is nog
in mijn bewustzijn aanwezig. Anders ben ik geworden, maar ‘ ·
. geen an d e r. Al deze dingen laat de bluffende schijnwetenschap