HomeEvenredig kiesrechtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 912.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

l
I
l
i
i t ”’
1 tijd lid der eerste kamer. Uit beide lichamen werd hij ge-
weerd door dezelfde kiezers, die hem er in hadden gebracht.
De motieven voor deze handelwijze laat ik hier in het
midden, maar vast staat dat indien het geheele land uit
één kiesdistrict bestond, hij alsnog rustig zijn zetel, hetzij
j in het eene of in het andere, had behouden. Het tegen-
I woordige kiesstelsel maakte dit onmogelijk; doch onder
het kiesstelsel, dat thans door de Commissie wordt voor-
l gedragen, blijft zijn verkiezing even onmogelijk. Want uit
de vooropgestelde definitie blijkt dat het bij de verkiezing
niet te doen is om persorzezz maar om par1fq'ezz.· nu is al
wat uit zulk een beginsel voortvloeit, uit den aard der ,
zaak verwerpelijk. Want daarbij is het niet meer te doen l
om in de vertegenwoordigende lichamen bekwame mannen
te plaatsen, maar uitsluitend om partijen te vertegenwoor-
digen naar hun getalsterkte, onverschillig of de verkozene
eminente mannen zijn of niet. Zij zijn niet anders dan
j stemmachines, waarvan er thans reeds veel te veel in de
E verschillende staat-, provincie- of gemeente vertegenwoor-
digende lichamen voorkomen. Dat euvel zal, uitgaande
van het beginsel der Commissie, steeds grooter afmeting
. aannemen, en den goeden gang van zaken steeds meer
bederven. Volgens dat beginsel blijft de keuze van Ver-
· tegenwoordigers in handen van kiesvereenigingen, die
mannen als ll/lr. S. van Houten als te zelfstandig uitwerpen
en ook later nooit meer op een voordracht zullen brengen. l
, Voor dergelijke zelfstandige persoonlijkheden is geen plaats ' .
E op de lijst van een kiesvereeniging, tot welke partij deze
ook moge behooren. Op zulk een lijst komen voor drijvers, l
strevers, die in dergelijke kringen een hoog woord voeren, i
wien het niet om de zaak, maar om de plaats te doen is. j
l Vooral in de gemeenteraden der groote steden zien wij l
meer dan wenschelijk dergelijke elementen op den voor- j
t grond treden. En het gevolg blijft niet uit; de bedenkelijke .
l teruggang van den finantieelen toestand, waarvan de be-
hartiging zooveel kennis en toewijding eischt, is voor een
groot deel daaraan toe te schrijven. l
Waar de Commissie zelf, gelijk wij reeds oprnerkten,
het resultaat is van partijverkiezing, is het waarlijk geen
wonder, dat haar voorstellen van hetzelfde beginsel uitgaan
en dus ook hetzelfde gevolg zullen hebben. ä
l
. l