HomeEvenredig kiesrechtPagina 8

JPEG (Deze pagina), 848.06 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

l
i u
. 6 j
deze voorstellen er veel toe bijgedragen om de belangstelling `
voor de zaak levendig te houden en daartoe tot de samen-
‘ stelling eener Commissie geleid. lntusschen zullen wij hier
niet langer stilstaan bij hetgeen door haar is verzuimd,
maar nu nagaan, welke voorstellen door haar worden gedaan
f en in hoever deze tot een redelijke oplossing van het T
C vraagstuk kunnen leiden. ,
C ll. j
ln de eerste atdeeling van het Verslag wordt gehandeld
over: Evenredig kiesrecht voor de rechtstreeks gekozen
vertegenwoordigende lichamen en wel in de eerste plaats
voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer der Staten-
. Generaal. Hierbij wordt de volgende bepaling van evenredig
kiesrecht vooropgesteld:
,,Voor alle politieke partijen, juister gezegd, voor alle
groepen waarin de kiezers zich indeelen, eenzelfde ver-
· houding in het leven te roepen tusschen het aantal stemmen,
dat de partij ot groep heeft uitgebracht en het aantal zetels, ’
dat zij zal innemen in het vertegenwoordigend lichaam,
j zoodat aan alle partijen ot groepen op hetzelfde gemiddeld
S aantal stemmen een zetel wordt toegekend, zfedaar het ,
doel der evenredige vertegenwoordiging?
· Dat (door mij gecursiveerde) ,,ziedaar" is hier kostelijk! ·
Want in de eerste plaats is de bepaling in strijd met de
. boven vermelde uitspraak van Conr van maa L.nvoeiv, in
l de tweede plaats is ook het voorstel der Commissie, gelijk ë
p nader zal blijken, daarmede niet overeen te brengen. ll/iijns ‘
l inziens is het doel een geheel ander en wel in de eerste
` plaats (om met wijlen prof. Buvs te spreken): het brengen
a van bekwame mannen op de voor hen passende zetels in
een der het gansche volk vertegenvvoordigende lichamen.
Dit doel kan niet bereikt worden met het tegenwoordige
i kiesstelsel, omdat zulke mannen door miskenning en tegen- t
. werking in kleine kringen geen genoegzamen aanhang vinden, l
maar wel voldoenden steun in het geheele land, zoodat zij
ongetwijfeld gekozen worden, wanneer de geheele natie
i mee kan stemmen. Als voorbeeld wijs ik op den reeds
genoemden Mr. S. van Houten. Deze, gelijkhijzelt getuigt,
, geboren volksvertegenwoordiger, was ook geruimen tijd
l_ lid der tweede kamer staten generaal, daarna voor korteren