HomeEvenredig kiesrechtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 878.02 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

l
l r 5
Het opstel, hoewel niet lang, bevat omtrent het gewichtige
j vraagstuk tal van opmerkingen, die ook nu nog alleszins
behartiging verdienen. Zoo lees ik daarin het volgende:
1 ,,De bekwame mannen vormen uit den aard der zaak de
minderheid (in het parlement). Zij, die het best de belangen
T van het volk zouden weten te behartigen, loopen groot
gevaar door de meerderheid der kiezers, die hen niet be-
i grijpen, te worden uitgesloten van allen invloed op het
i Staatsbestuur. Al moet men erkennen dat zelfbestuur voor
de natie een grooter goed is dan regeering tegen den wil van
2 het volk zelfs met de meest voortreffelijken als regeerders;
_ toch is het zaak zooveel mogelijk de ontwijfelbare nadeelen i
van het stelsel der volksregeering te temperen. Hoe zou
dit doel beter te bereiken zijn dan door de deur te openen
ä der vergaderzaal voor de bekwamen, zonder eenig voorrecht
L of vooroordeel?"
En verder: ,,De kiezers moeten zich (bij de bestaande
` regeling) scharen om candidaten, welke vooral de locale
`, belangen vertegenwoordigen. De kiezers, die de politiek
f van den candidaat afkeuren, maar toch verkiezen boven
ï die van den tegencandidaat, staan voor het dilemma om of i
j door onthouding of door medewerking de keuze van een
I afgevaardigde in de hand te werken, welke hunne gevoelens
niet weer zal geven, hun zienswijze niet zal vertegenwoor-
digen. Dit gedwongen en demoraliseerende samengaan van
kiezers, welke over de vraagstukken van den dag verschillend
· denken, is het grootste kwaad van het districtenstelsel".
L Doch uit vrees te uitvoerig te worden, moet ik den lust g
l bedwingen om meer alleszins behartigingswaardige uitspraken
aan te halen. Zijn zij door de Commissie voorbij gegaan,
l omdat aan haar leden dit opstel met zoovele andere in de
Ai genoemde tijdschriften onbekend is gebleven, of wel, omdat (
C zij zoozeer in strijd zijn met hetgeen door henzelven werd l
j aangevoerd P
Behalve de kiesstelsels van onze landgenooten Fizum en
Com. vAN oen Liixioiaiv bestaat er ook nog een van Mr. S. l
j vAN Houreiv, neergelegd in zijn voorstel tot grondwets-
~· herziening. Tegen de invoering van al deze kiesstelsels
bestaan ontegenzeggelijk uit een praktisch oogpunt groote
1 bezwaren, maar dat mocht geen reden zijn om ze als on- l
geschreven voorbij te gaan. Want in alle geval hebben al
l l
i l
t l
{ _ j