HomeEvenredig kiesrechtPagina 6

JPEG (Deze pagina), 876.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

l
4 l
stalleerde, geeft zij in het kort aan, hoe zij haar taak heeft j
opgevat en wel in de volgende bewoordingen: ,
,,Nu de opdracht aan de Commissie geen bijzondere
aanwijzingen bevat omtrent de wijze, waarop zij haar voor- 1
stellen zou hebben in te richten, heeft zij gemeend zich te
moeten houden aan den vorm van ontwerpen tot wijziging T
der Kieswet, Provinciale wet en Gemeentewet en haar voor-
r stellen dus niet te moeten inkleeden in een aan de Grondwet i
· toe te voegen voorloopig kiesreglement, of in een wijziging j
van de genoemde wetten bij additioneele artikelen der
Grondwet". t
,,Overeenkomstig de afbakening van haar taak, zooals die ,
is geschied bij Uwer Majesteits besluit, heeft de Commissie
· de vraag of invoering van een stelsel van evenredige ver-
tegenwoordiging vvenschelijk is, niet in haar beschouwingen ï
betrokken. Zij heeft zich bepaald tot een keuze uit de ver- L
schillende stelsels en de uitwerking van het stelsel harer
voorkeur. En op de keus en op de uitwerking heeft groote `
invloed uitgeoefend de door den lVlinister van Binnenlandsche ` .
Zaken aan de Commissie gegeven wenk om het door haar ä
· in wetsvoorschriften te belichamen stelsel bevattelijk en ï
- zooveel mogelijk eenvoudig te doen zijn." ;
Zonder van die verschillende stelsels een behoorlijk over- I
­ zicht te geven, gaat aldus de Commissie onmiddellijk over
tot de uiteenzetting van het stelsel, dat naar haar meening {
de voorkeur verdient. Daardoor ontbreekt een onmisbaar j
, element n.l.: een overzicht van hetgeen ook hier te lande ‘
, over het onderwerp is geschreven, en dat is niet weinig! L
Zelfs het eerste voorstel omtrent een evenredig kiesstelsel l
‘ - zijnde dat van HARE - de grondslag van alle volgende,
j wordt ter zijde gesteld. Ook wordt gezwegen over het l
voorstel van prof. R. Faunxi, neergelegd in diens Gidsartikel T
van October 1869. Op gelijke wijze wordt gehandeld met
het voorstel van onzen tegenwoordigen Minister van Binnen- S
, landsche Zaken, welk voorstel onder den titel: ,,Evenredige
ï stemwaarde" is te vinden in de ,,Vragen des Tijds" van
, 1887 (Eerste Deel, bladz. 195-212). j
Reeds een gepaste reverentie voor den samensteller der ~·
? Commissie legde haar den plicht op, dit stelsel te vermelden.
¤ Nu zij dit niet heeft gedaan vond ik mij genoopt dit stuk nog 1
eens op te slaan, en waarlijk die moeite werd rijkelijk beloond!
1 !
‘ I
i t